Nr 37 Hävning av anställningsavtal

Anställning som hävts av arbetsgivaren skulle bestå tillsvidare.

NB var anställd hos en kommun. Sedan det uppdagats att NB tidigare skiljts från sina studier på polisprogrammet hävde kommunen anställningen med stöd av avtalslagens ogiltighetsregler. Enligt kommunen hade NB, genom att inte i samband med anställningen berätta om avskiljandet, svikligen förlett kommunen att ingå anställningsavtalet.

NB yrkade att Arbetsdomstolen enligt 35 § andra stycket lagen om anställningsskydd skulle interimistiskt förordna att anställningen skulle bestå till dess att tvisten slutligen avgjorts. Kommunen invände att det inte var möjligt att meddela ett sådant interimistiskt beslut eftersom NB inte hade avskedats med stöd av anställningsskyddslagen.

Arbetsdomstolen förklarade att frågan om en arbetsgivare haft rätt att häva en anställning enligt avtalslagen ska bedömas på samma sätt som frågan om arbetsgivaren haft rätt att avskeda en arbetstagare enligt anställningsskyddslagen. Med hänsyn till detta är det möjligt att åberopa 35 § andra stycket anställningsskyddslagen trots att arbetsgivaren hävt anställningen enligt avtalslagen.

Domstolen fann, utifrån den utredning som förelåg dittills i målet, att övervägande skäl talade för att avskedandet hade vidtagits utan att det förelegat ens saklig grund för uppsägning.

Domstolen förordnade att NB’s anställning skulle bestå till dess tvisten slutligen avgjorts.