Nr 41 Högre sysselsättningsgrad

Arbetsgivare var inte skyldig att ändra den befintliga organisationen för att bereda deltidsanställda högre sysselsättningsgrad.

PN och MC var tillsvidareanställda vid en butik som ingick i en butikskedja som sålde kosmetika. De arbetade 28,67 timmar per vecka, vilket motsvarade 75 procent av en heltidsanställning. I samband med att en kollega med samma arbetstidsmått sade upp sin anställning anmälde PN och MC till arbetsgivaren att de ville utöka sitt arbetstidsmått till 30 timmar per vecka. Arbetsgivaren gick inte med på detta utan nyanställde en person med ett arbetstidsmått om 28,76 timmar per vecka.

De båda arbetstagarnas fackförbund menade att bolaget därmed bröt mot reglerna om rätt till högre sysselsättningsgrad i 25 a § lagen om anställningsskydd och motsvarande regler i det gällande kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetsgivaren inte hade kunnat behålla sin organisation med tre säljare med arbetstidsmåttet 28,76 timmar per vecka vardera om PN’s och MC’s önskemål skulle ha tillgodosetts. I stället hade två av dessa säljarbeten fått ändras till 30-timmaranställningar.

I AD 2009 nr 9 fann domstolen att företrädesrättsreglerna inte hindrade en arbetsgivare från att i samband med att behov av ytterligare arbetskraft uppstod förändra verksamheten på sådant sätt att det efter omorganisationen inte fanns någon möjlighet att tilldela den berörde arbetstagaren dennes önskade arbetstidsmått.

Det nu aktuella fallet var annorlunda så till vida att organisationen var oförändrad när behov av ytterligare arbetskraft uppstod. Det ligger dock inte i företrädesrättsreglerna att en arbetsgivare, när behov av ytterligare arbetskraft uppstår, ska tvingas att ändra sin befintliga organisation för att kunna erbjuda deltidsanställda en ökad sysselsättningsgrad.

Förbundets talan avslogs.