Nr 47: Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning av anställd som vägrat minska sin arbetstid godtogs.

Ett bolag inom klädesbranschen beslöt att organisera om verksamheten i en av sina butiker. Omorganisationen innebar att de båda befintliga säljartjänsternas arbetstidsmått förändrades. Förändringen innebar för säljare A, som arbetade 35 timmar per vecka, att hon fortsättningsvis skulle arbeta 25 timmar per vecka. För säljare B, som arbetade drygt 7 timmar per vecka innebar förändringen att hon skulle arbeta 15 timmar per vecka. Den totala arbetstiden för säljarna minskade med drygt två timmar per vecka.

Vid ett möte med företrädare för bolaget erhöll A ett erbjudande om en anställning om 25 timmar per vecka. Hon blev i samband därmed uppsagd på grund av arbetsbrist. Senare samma dag ogiltigförklarade hon uppsägningen.

A’s fackförbund menade att det inte hade förelegat någon arbetsbrist. Även om så hade varit fallet hade bolaget brutit mot turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd eftersom A hade längre anställningstid än B. Uppsägningen av A var inte sakligt grundad.

Arbetsdomstolen konstaterade att butiken hade dragits med lönsamhetsproblem en längre tid och att omorganisationen utgjorde ett led i strävandena att öka lönsamheten. Bolagets överväganden hade grundats på en noggrann och seriös bedömning av det företagsekonomiska läget för butiken. Efter omorganisationen fanns det inte längre några anställningar om 35 och drygt 7 timmar kvar. Det hade följaktligen uppkommit arbetsbrist avseende dessa anställningar som direkt berörde de båda säljarna.

A hade några månader före uppsägningen fått information om butikens situation. När hon sades upp fick hon ett erbjudande om anställning på 25 timmar per vecka, ett erbjudande hon måste ha insett betydelsen av. Det fanns ingen grund att anse erbjudandet oskäligt. Genom den ogiltigförklaring av uppsägningen som skedde samma dag fick A anses ha avvisat erbjudandet.

Uppsägningen var sakligt grundad. Eftersom A hade avvisat ett skäligt erbjudande om omplacering hade det inte funnits någon anledning för bolaget att tillämpa turordningsreglerna.

Förbundets talan avslogs.