Nr 49 Avsked: Olämpligt uppträdande

Avsked av pilot som trängt sig in hos flygvärdinna godtogs.

MA var anställd som pilot. Sedan han i mars 2010 drabbats av en stroke drogs hans trafikflygcertifikat in. MA arbetade därefter med administrativa uppgifter.

Under en resa till Thailand, som ingick i hans rehabilitering, inträffade en incident på ett hotellrum med honom och en flygvärdinna inblandad. MA blev efter denna incident avskedad i mars 2011.

Tvisten gällde frågan om bolaget haft laglig grund för avskedandet samt om MA hade rätt till en kollektivavtalsreglerad trygghetsersättning, som bolaget skulle utge, för förlusten av certifikatet. Bolaget menade att avskedandet var lagligt grundat och att MA inte hade rätt till ersättningen eftersom hans anställning hade avslutats till följd av incidenten i Thailand och inte på grund av förlusten av certifikatet.

Beträffande incidenten i Thailand konstaterade domstolen att MA självsvåldigt hade tagit sig in i flygvärdinnans hotellrum och lagt sig i hennes säng. Utredningen visade på omständigheter som borde fått MA att förstå att han inte varit välkommen. MA’s agerande var oacceptabelt.

Bolagets verksamhet medförde att anställda ofta bodde på hotell. Om bolaget skulle godta att en anställd egenmäktigt tar sig in i ett låst rum där en annan anställd lagt sig för att sova skulle de anställdas tilltro till bolagets möjligheter att erbjuda en god arbetsmiljö säkerligen försvagas. MA var påfallande mycket äldre än flygvärdinnan och hade en överordnad ställning i förhållande till henne, även om han inte var i aktiv tjänst vid tillfället. Det fanns anledning att ställa än högre krav på att MA, med lång anställningstid i bolaget, inte skulle agera respektlöst mot andra anställda.

Avskedandet var lagligen grundat.

När det gällde MA’s rätt till trygghetsersättning fann domstolen att kollektivavtalet inte uppställde som krav att anställningens upphörande skulle bero på förlusten av flygcertifikatet. MA hade således rätt till trygghetsersättning.