Nr 59 Arbetstagarbegreppet

Det var förenligt med kollektivavtalet inom elinstallationsbranschen att ta emot en praktikant som inte var anställd.

FG var under några månader anvisad praktik hos ett elinstallationsbolag med stöd av socialtjänstlagen. Han hade dessförinnan genomgått utbildning på gymnasiets elprogram. FG erhöll försörjningsstöd under praktiktiden. Av socialtjänstlagen följer att den som deltar i sådan praktik inte är arbetstagare.

Fackförbundet menade att FG varit anställd hos bolaget under praktiktiden och att bolaget genom att inte betala kollektivavtalsenlig lön och semesterersättning till honom brutit mot det gällande kollektivavtalet. Enligt kollektivavtalet var det ett krav att en person som utförde arbete inom avtalets tillämpningsområde var anställd. Bestämmelsen i socialtjänstlagen stred mot tvingande bestämmelser om behörighet och anställning i en särskild förordning om elinstallationer, som hade företräde framför socialtjänstlagens bestämmelse.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att FG var arbetstagare enligt det civilrättsliga arbetstagarbegreppet.

Beträffande bestämmelsen i socialtjänstlagen konstaterade domstolen att syftet med en praktikplats, anvisad enligt socialtjänstlagen, inte var att sätta personer i reguljärt arbete utan att stärka den enskildes möjligheter att få ett arbete. Utredningen visade att bolaget inte haft ekonomisk vinning av FG’s praktikarbete och att det inte lämnats några oriktiga uppgifter i syfte att kringgå regelverket. Mot den bakgrunden, och då praktikanvisningen inte återkallats, kom domstolen till slutsatsen att bestämmelsen i socialtjänstlagen gällde och att FG inte var arbetstagare under praktiktiden.

Den av förbundet åberopade elinstallationsförordningen stod inte i konflikt med bestämmelsen i socialtjänstlagen, vilken för övrigt befann sig på en högre nivå i normhierarkin än förordningen.

FG var inte arbetstagare under praktiktiden. En särskild fråga var om det stred mot kollektivavtalet att anlita FG som praktikant utan att anställa honom. Arbetsdomstolen fann att kollektivavtalet inte utgjorde hinder för en arbetsgivare att ta emot en person som anvisats arbete som praktikant med stöd av socialtjänstlagen.

Förbundets talan avslogs.