Nr 65 Semesterförläggning

Överenskommelse om arbetsfri uppsägningstid utgjorde inte hinder mot utläggning av semester under uppsägningstiden.

Två arbetstagare, anställda hos Apoteket, sades upp på grund av arbetsbrist den 1 maj 2010 med tolv månaders uppsägningstid. I samband med förhandlingarna om driftsinskränkningen träffade Apoteket och de anställdas fackförbund en överenskommelse som innebar att uppsägningstiden var arbetsfri.

Under uppsägningstiden lade arbetsgivaren ut 20 intjänade semesterdagar som ersattes med semesterlön och semestertillägg. Tvisten gällde om arbetsgivaren haft rätt att lägga ut semester under den arbetsfria uppsägningstiden. Enligt förbundet hade arbetsgivaren genom den träffade överenskommelsen åtagit sig att inte lägga ut semester under uppsägningstiden.

Arbetsdomstolen fann att överenskommelsen inte hade den av förbundet angivna innebörden. Domstolen delade inte heller förbundets uppfattning att det i begreppet arbetsbefrielse låg att semester endast kunde läggas ut för arbetstagare som var närvarande på arbetsplatsen.

Förbundet gjorde även gällande att 26 a § semesterlagen omöjliggör en utläggning av semester under tid då en arbetstagare är frånvarande. Domstolen konstaterade att bestämmelsen endast reglerar situationen när intjänade semesterdagar inte kunnat läggas ut under semesteråret och kunde inte tas till intäkt för att överenskommelsen om arbetsfri uppsägningstid hade den innebörd som förbundet gjorde gällande.

Förbundets talan om skyldighet för Apoteket att utge ersättning för intjänad semester till de två arbetstagarna avslogs.