Nr 67 Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning av officerare som vägrade medverka i internationella insatser godtogs.

Sommaren 2010 beslutade överbefälhavaren att all personal inom Försvarsmakten skulle vara arbetsskyldiga också i fråga om medverkan i internationella insatser. Samtlig anställda erhöll en skrivelse, undertecknad av överbefälhavaren, i vilken mottagen ombads att före ett visst datum ange om han eller hon godtog en omreglering av anställningsavtalet så att det innefattade en skyldighet att medverka vid sådana insatser.

En yrkesofficer godtog inte att hans anställningsavtal omreglerades till att omfatta också internationella insatser. Han blev som en följd därav uppsagd på grund av arbetsbrist. Tvisten gällde om uppsägningen var sakligt grundad.

Arbetsdomstolen konstaterade att Försvarsmaktens verksamhet hade förändrats över tid och att Försvarsmakten numera förutsätts kunna agera internationellt med kort varsel. Det fanns mot denna bakgrund skäl för Försvarsmakten att omreglera anställningsavtalen. Domstolen godtog således inte förbundets påstående att det inte förelegat arbetsbrist.

Domstolen konstaterade vidare att officeren hade fått ett erbjudande om omplacering till en ny anställning på samma arbete som tidigare men med internationell arbetsskyldighet, att det inte hade funnits några andra omplaceringsmöjligheter och att erbjudandet var skäligt. Försvarsmakten hade därmed inte åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.

Förbundet hade inte direkt påstått att det gällande kollektivavtalet utgjorde ett hinder för en sådan utvidgning av arbetsskyldigheten som skett men menat att avtalet indirekt gav ett skydd mot sådana alltför drastiska förändringar av anställningsvillkoren. Försvarsmaktens agerande stred därför, enligt förbundet, mot god sed på arbetsmarknaden.

Domstolen godtog inte detta resonemang. Försvarsmaktens skäl att besluta om den utvidgade arbetsskyldigheten var godtagbara och villkoret om internationell arbetsskyldighet hade skrivits in i anställningsavtalen för de officerare som anställts under de senare åren och vilka omfattades av samma kollektivavtal. Kollektivavtalet innebar således inget hinder mot uppsägningen.

Förbundets talan avslogs.
 
Kommentar En arbetstagarledamot var skiljaktig och menade att Försvarsmakten inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet.