Kollektivavtalstolkning; Arbetstidsförläggning

Kollektivavtalstolkning. Intermittent skiftarbete kunde förläggas till helgdagar inom partihandelns område.

Enligt ett arbetstidsschema hos ett bolag inom handelns område skulle arbetstagare utföra intermittent skiftarbete under vissa helgdagar. Tvisten gällde om en sådan förläggning var tillåten enligt partihandelsavtalet.

Avtalet innehöll en bestämmelse om ordinarie arbetstid m m och i en annan paragraf bestämmelser om skiftarbete, bl a intermittent skiftarbete. Parterna var överens om att bestämmelsen om intermittent skiftarbete var en definition och inte en förläggningsregel. Däremot hade parterna olika uppfattning i frågan om regleringen av skiftarbete utgjorde ett undantag från bestämmelsen om ordinarie arbetstid på sådant sätt att avsaknad av en reglering i bestämmelsen om skiftarbete innebar att bedömningen skulle ske enligt bestämmelsen om ordinarie arbetstid.

Enligt arbetsgivarsidan innebar inte bestämmelsen om skiftarbete någon begränsning av arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstiden med undantag för kontinuerligt skiftarbete (se AD 2010 nr 54).

Arbetsdomstolen konstaterade att vare sig vad som förekom vid de tidigare avtalsförhandlingarna, vad som framgick av de särskilda överenskommelser som träffats om arbetstidens förläggning eller innehållet i partihandelsavtalets ersättningsregler och regler om arbetstidsförkortning gav någon vägledning i tolkningsfrågan.

Domstolen fann att avtalets ordalydelse och systematik gav stöd för arbetsgivarsidans uppfattning att bestämmelsen om skiftarbete innehöll en i förhållande till bestämmelsen om ordinarie arbetstid självständig reglering av skiftarbete. Vidare konstaterade domstolen att avtalet inte innehöll någon förläggningsregel avseende intermittent skiftarbete. Vid sådant förhållande var det tillåtet för arbetsgivaren att i enlighet med sin i avtalet inskrivna arbetsledningsrätt förlägga intermittent skiftarbete till helgdagar.

Slutsatsen var att bolaget inte bröt mot kollektivavtalet genom att förlägga intermittent skiftarbete till helgdagar.

Vidare slog domstolen fast att bolaget, som under handläggningen av det tidigare målet rörande kontinuerligt skiftarbete förlagt sådant arbete till helgdagar, skulle betala ytterligare skadestånd till förbundet och berörda arbetstagare. Domstolen godtog inte arbetsgivarsidans uppfattning att det var fråga om ett kollektivavtalsbrott oberoende av antalet tillfällen utan konstaterade att varje enskilt tillfälle då bolaget förlade kontinuerligt skiftarbete till helgdagar utgjorde ett särskilt kollektivavtalsbrott.

 
Kommentar: I AD 2010 nr 54 fann domstolen att partihandelsavtalet inte tillät förläggning av kontinuerligt skiftarbete till helgdagar samt dömde domstolen ut skadestånd för kollektivavtalsbrott.