Avsked

Avsked på grund av försök att sälja egen buss till arbetsgivaren godtogs inte.

Kyrkogårdsarbetaren LF fick i uppdrag av sin arbetsgivare, en församling, att köpa ett fordon för församlingens räkning i prisklassen 40 000 kronor. Därefter köpte LF en mindre buss till sig själv för egna pengar.

Församlingen menade att LF agerade som om han inköpt bussen för församlingens räkning. Han hade begärt att 47 000 kronor skulle sättas in på hans konto. Enligt församlingen försökte han därmed lura till sig omkring 10 000 kronor som var mellanskillnaden mellan det pris han själv betalat och den summa han begärde av församlingen.

Som en följd av det inträffade avskedades LF. Tvisten gällde om det funnits laga grund för avskedandet.

Domstolen konstaterade att LF hade begärt av församlingen att få 47 000 kronor insatta på sitt konto eftersom han hade haft utlägg för församlingens räkning för ett bilköp som han ville få ersättning för. Dock nämndes inget om att han ville sälja sin buss.

Enligt domstolen innebar det förhållandet att LF valt att köpa en buss åt sig själv inte en illojal handling mot församlingen eftersom uppdraget att inköpa en buss inte hade varit tidsbegränsat och då han inte varit skyldig att köpa just den aktuella bussen. LF hade låtit anställda hos församlingen använda hans buss i verksamheten och LF hade inte klargjort för någon företrädare för församlingen att bussen var hans och att han ville sälja den till församlingen. Det hade inte funnits någon överenskommelse om att församlingen skulle köpa hans buss och något pris hade inte diskuterats. I övrigt hade LFs agerande varit mycket otydligt och givit intrycket att han ville få till stånd en försäljning av bussen till församlingen utan att behöva resonera om priset. Hans agerande förtjänade allvarlig kritik.

Det var inte visat annat än att LF ansåg 47 000 kronor vara ett bra pris för bussen, ett pris som var marknadsmässigt. Det var inte visat att LF medvetet försökt lura till sig 10 000 kronor och det hade inte förelegat någon risk att församlingen skulle ha betalat den begärda summan utan att få veta de rätta förhållandena. LF innehade inte en förtroendeställning hos församlingen.

En samlad bedömning ledde till slutsatsen att det inte förelegat ens saklig grund för uppsägning.

Avskedandet förklarades ogiltigt. Församlingen ålades att betala 20 000 kronor i allmänt skadestånd samt lön till LF.
 
Kommentar: Tre av domstolens ledamöter, däribland ordföranden, ansåg att det förelagt grund för avsked. LF hade grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, inte minst genom att försöka få ersättning för utlägg han inte haft.