Nr 8 Kollektivavtalsfrågor

Återanställda arbetstagare hade inte rätt till personliga tillägg för skiftarbete.

Vid ett sågverk tillämpades kontinuerligt skiftarbete. Arbetstagare som utförde sådant arbete hade enligt det centrala kollektivavtalet rätt till ett skiftformstillägg. Fr o m den 1 april 2007 utmönstrades detta tillägg i avtalet genom en övergångsregel och i stället infördes ett personligt tillägg.

Hösten 2008 beslutade sågverksbolaget att övergå från kontinuerligt skiftarbete till tvåskiftsarbete. Denna förändring innebar att ett antal arbetstagare blev uppsagda på grund av arbetsbrist. I samband med förändringen träffades ett lokalt kollektivavtal enligt vilket det personliga tillägget skulle återinföras ”vid återgång till gammalt kontinuerligt 4-skift”

Tvisten gällde om tre av de uppsagda arbetstagarna, vilka i januari 2010 blivit återanställda i samband med att bolaget då återgick till kontinuerligt fyrskiftsarbete, enligt det lokala avtalet hade rätt till det personliga tillägget vid arbete enligt det nya schemat.

Förbundets avdelning menade att bolaget bröt mot det lokala kollektivavtalet genom att inte betala ut tillägget till de tre arbetstagarna. Avdelningen menade att arbetstagare som återanställdes i samband med att den kontinuerliga skiftformen återinfördes hade rätt till tillägget och att det inte, som bolaget menade, krävdes en sammanhängande anställningstid för att rätt till tillägget skulle föreligga.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att det lokala avtalet utgjorde ett undantag från den regel om reducering av de personliga tilläggen som återfanns i det centrala kollektivavtalet. Syftet med övergångsregeln i det centrala avtalet var att de personliga tilläggen skulle fasas ut från avtalets tillämpningsområde.

Även om det centrala avtalet inte förbjöd de lokala parterna att komma överens om att återanställda hade rätt att återfå sina personliga tillägg, fanns det anledning att tolka det lokala avtalet mot bakgrund av övergångsregeln i det centrala avtalet. Eftersom syftet med denna regel var att fasa ut de personliga tilläggen skulle det lokala avtalet tolkas restriktivt när det gällde vilka arbetstagare som skulle omfattas av det personliga tillägget. Mot denna bakgrund ålåg det avdelningen att visa att den lokala överenskommelsen omfattade även dem som skulle komma att återanställas. Det förhållandet att dessa inte hade undantagits i avtalstexten innebar således inte att de omfattades av överenskommelsen.

Avdelningen hade inte lyckats visa att den lokala överenskommelsen omfattade även arbetstagare som återanställdes. Bolaget hade inte brutit mot den lokala överenskommelsen genom att inte utge tillägget till de tre arbetstagarna.