Tillräckliga kvalifikationer

Uppsagd anställd med säljstödjande uppgifter hade inte tillräckliga kvalifikationer för återanställning som kvalificerad säljare.

HK var anställd hos ett it-bolag inom en koncern. Han hade säljstödjande arbetsuppgifter utan ansvar för ett eget säljkonto. HK sades upp på grund av arbetsbrist i maj 2010 med ett års uppsägningstid. Under hösten 2011 blev en tillsvidareanställning som Client Executive ledig. Frågan gällde om bolaget åsidosatte HKs företrädesrätt till återanställning genom att anställa en annan person på den lediga tjänsten.

Enligt bolaget hade HK inte tillräckliga kvalifikationer för tjänsten som Client Executive. För tjänsten krävdes fyra – sex års färsk erfarenhet av bearbetning av större kunder i egenskap av säljare samt ett dokumenterat gott försäljningsresultat.

Arbetsdomstolen konstaterade att rollen som Client Executive tillhörde de mest avancerade säljbefattningarna inom koncernen då en Client Executive ledde ett försäljningsteam och hade ett personligt ansvar för försäljningsprocessen, som regelmässigt gällde stora belopp och pågick under lång tid. De krav som bolaget ställt framstod mot denna bakgrund inte som obefogade.

Domstolen slog fast att HK inte uppfyllde kravet på fyra – sex års färsk erfarenhet av bearbetning av större kunder och att denna brist inte kunde avhjälpas under rimlig inskolningstid.

Kravet kunde dock inte jämställas med ett formellt behörighetskrav, varför frågan uppstod om HKs övriga samlade erfarenhet av försäljningsarbete kunde kompensera för bristen. Enligt domstolen hade HK under sin anställning hos bolaget huvudsakligen haft säljstödjande arbetsuppgifter och inte självständigt arbete med eget ansvar för den typ av försäljningsprocesser som den aktuella tjänsten gällde.

Kommentar: Sammantaget fann domstolen att HK saknat tillräckliga kvalifikationer för anställning som Client Executive. Förbundets talan avslogs.