Lönetvist

Bolag som inte lyckats visa att anställd redovisat kontanter ålades att utge innehållen lön.

BD var anställd som taxichaufför från februari till juni 2008. I samband med att BD slutade sin anställning gjorde bolaget löneavdrag med sammanlagt 17 500 kronor. Bolaget motiverade avdragen med att dessa utgjorde en motfordran mot BD eftersom denne inte hade överlämnat kontantersättningar från kunder till bolaget. BD invände att han hade överlämnat kontantersättningarna till bolaget. Enligt bolaget ålåg det BD att styrka att redovisning hade skett.

Arbetsdomstolen konstaterade att det normalt åvilar den som påstår att betalning har skett att styrka detta. Denna princip grundas på det förhållandet att den som verkställer en betalning normalt sett har goda möjligheter att med kvitto eller liknande säkra bevisning om betalningen.

Utredningen visade att taxiförarna inte erhöll något kvitto av bolaget när de lämnade över kontantersättningarna. Bolaget hade haft möjlighet att införa rutiner för kontanthantering och redovisning, men det hade inte skett. Mot den bakgrunden kunde det inte krävas av BD att denne visade att kontantredovisningarna hade skett. Tvärtom hade bolaget att visa att sådan redovisning inte hade skett.

Bolaget hade inte visat att BD hade underlåtit att redovisa kontantersättningarna. Någon motfordran fanns således inte varför bolaget var skyldigt att utge den innehållna lönen.

Målet gällde även frågan om bolaget var skyldigt att utge semesterersättning till BD. Enligt bolaget var det avtalat dem emellan att semesterlönen var inkluderad i månadslönen.

Domstolen fann att bolaget inte hade förmått visa att det funnits en sådan överenskommelse. Bolaget var således skyldigt att betala semesterersättning.