Avtalstolkning

Avtalstolkning. Ersättning för sjukvårdskostnader innefattade kostnader för smärtlindrande behandling.

Mellan en anställd, HB, och dennes arbetsgivare, ett kemisk-tekniskt bolag, träffades ett förlikningsavtal i en diskrimineringstvist. Enligt avtalet skulle bolaget betala bl a ersättning för sjukvårdskostnader. Bolaget betalade en summa som ersättning för dylika kostnader. Tvist uppkom om bolaget därutöver var skyldigt att ersätta kostnader för en behandling på en muskelklinik om drygt 10 000 kronor. Enligt bolaget utgjorde behandlingen friskvård.

Enligt avtalet skulle bolaget också utfärda ett arbetsbetyg. HBs fackförbund menade att HBs arbetsuppgifter var beskrivna på ett felaktigt sätt i betyget, vilket stred mot det gällande kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen konstaterade att parterna var överens om att begreppet sjukvårdskostnader i avtalet i vart fall innefattade kostnader för den behandling hos psykiatriker och psykolog som HB erhållit som en följd av sjukskrivningen hos bolaget. Bolaget hade inte ifrågasatt att muskelbehandlingen, som utgjorde en smärtlindrande behandling med ultraljud, avsåg besvär som HB drabbats av under sjukskrivningen. Enligt domstolen utgjorde kostnaderna för behandlingen sådana sjukvårdskostnader som avtalet avsåg. Bolaget ålades att ersätta dessa kostnader.

Beträffande arbetsbetyget fann domstolen att HB hade utfört de arbetsuppgifter som angavs i betyget. Redan av det förhållandet att HB varit anställd som produktionsassistent följde att beskrivningen i betyget att HB ”servat”, dvs assisterat, kemister inte var felaktig. Utredningen visade inte att HB i något annat avseende hade haft självständiga arbetsuppgifter vilka inte korrekt återgivits i betyget.

Betyget angav vidare att HB hade tilldelats ett projekt arbete vilket inte kunde fullföljas på grund av hennes sjukskrivning. Domstolen påpekade att en upplysning om sjukskrivning i ett betyg kan, beroende på omständigheterna, vara ovidkommande. Uppgiften om sjukskrivningen i betyget hade emellertid medtagits som en förklaring till varför projektet inte fullföljdes och kunde därför inte anses ovidkommande. Bolaget hade inte brutit mot kollektivavtalet genom att utfärda arbetsbetyget.