Skyddsombud

Anmält skyddsombud ansågs verksamt som skyddsombud endast vid byggarbetsplats där denne valts som skyddsombud.

AW anmäldes 2009 av fackförbundets avdelning som skyddsombud hos ett byggbolag. Enligt förbundet hade bolaget på olika sätt hindrat AW i dennes arbete som skyddsombud vid de två byggarbetsplatserna A och B. Härigenom bröt bolaget mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Då åtgärderna tidsmässigt hade ett samband med fullgörandet av uppdraget som skyddsombud utgjorde åtgärderna också föreningsrättskränkning och stred därmed mot medbestämmandelagen.

Bolaget förnekade att brott begåtts mot de av förbundet angivna lagarna. AW var inte utsedd till skyddsombud på någon av arbetsplatserna A eller B och de åtgärder som vidtagits hade inte haft ett föreningsrättskränkande syfte.

Förbundet menade vidare att bolaget bröt mot kollektivavtalet genom att inte tillåta att AW tog med sig en ombudsman till två möten med anledning av AWs återgång i arbete efter en avstängning. Enligt bestämmelsen i kollektivavtalet hade arbetstagare som var part enligt avtalet rätt till biträde av förbundets avdelning.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att skyddsombudsverksamheten vid bolaget hade fungerat så att förbundets avdelning hade utsett och anmält skyddsombud till bolaget. Avgränsningen av skyddsombudens ansvarsområde, skyddsområde, hade berott på om de valts som skyddsombud och ingått i skyddsorganisationen på en viss arbetsplats.

Utredningen visade att AW inte hade utsetts att verka som skyddsombud vare sig på arbetsplatsen A eller arbetsplatsen B. Bolaget hade således inte hindrat AW i dennes uppdrag som skyddsombud vid dessa arbetsplatser.

I fråga om de åtgärder som förbundet lade bolaget till last såsom varande föreningsrättskränkande – en order att dammsuga, en förflyttning, en order att ta av sig en hjälm avsedd för skyddsombud och en avstängning – fann domstolen att de antingen inte hade vidtagits av bolaget eller inte hade haft ett föreningsrättskränkande syfte.

Beträffande bolagets vägran att låta AW åtföljas av en ombudsman vid två möten fann domstolen att kollektivavtalet inte innehöll någon bestämmelse om en sådan avstängning från arbete som mötena skulle behandla. AW var därför inte part i avtalet enligt bestämmelsen och kunde följaktligen inte hävda någon rätt enligt kollektivavtalet. Bolaget bröt således inte mot kollektivavtalet genom att vägra AW att åtföljas av en ombudsman.
 
Kommentar: Två ledamöter ansåg att AW varit skyddsombud vid de två arbetsplatserna och att han hindrats i detta uppdrag av bolaget.