Nr 12 Avsked

Avsked av trakasserande vårdbiträde godtogs.

SA var anställd som vårdbiträde hos ett bolag inom hemtjänsten. Han avskedades den 11 november 2010 därför att han, enligt bolaget, vid flera tillfällen under åren 2009 och 2010 gjort sig skyldig till sexuella trakasserier samt andra trakasserier mot kvinnliga kollegor. Hans agerande ledde till allvarliga samarbetsproblem.

SA invände att det inte funnits ens saklig grund för uppsägning, att händelserna var kända för bolaget mer än två månader före avskedandet, eller den 11 september, och att samtliga händelser var utagerade genom en skriftlig varning han erhöll i juli, fyra månader före avskedandet.

Arbetsdomstolen fann det styrkt att SA vid nio tillfällen trakasserat kvinnliga kollegor, varav åtta tillfällen avsåg sexuella trakasserier, samt att trakasserierna givit upphov till samarbetssvårigheter med kvinnliga kollegor.

Beträffande tvåmånadersregeln ansåg domstolen att det, åtminstone i detta fall, var mest ändamålsenligt att placera bevisbördan avseende bolagets kännedom om händelserna på arbetstagarsidan. SA hade således att styrka att bolaget haft kännedom om samtliga händelser före den 11 september 2010.

Utredningen visade att åtminstone tre händelser blev kända för bolaget först den 22-23 september. Bolaget var därför oförhindrat att till grund för avskedandet lägga samtliga händelser samt samarbetssvårigheterna.

Den fulla omfattningen av SA:s trakasserier kom till bolagets kännedom först efter den skriftliga varningen, och trakasserierna mot en av kvinnorna fortsatte även efter varningen. Inte några av trakasserierna låg långt tillbaka i tiden och bolaget hade vid flera tillfällen påtalat för SA att hans agerande var oacceptabelt och klargjort för honom att fortsatta trakasserier kunde medföra konsekvenser för honom.

Samtliga händelser skulle således tillmätas betydelse för bedömningen av om det funnits grund för avskedande.

SA hade varit medveten om att hans handlande varit ovälkommet eftersom de berörda kvinnorna sagt ifrån och då bolaget vid flera tillfällen uppmanat honom att ändra sitt beteende. Flera av kvinnorna tog mycket illa vid sig av och upplevde trakasserierna som mycket obehagliga. Det fanns inga förmildrande omständigheter i fråga om SA:s beteende, som allvarligt skadat arbetsförhållandena för flera kollegor och försvårat för arbetsgivaren att schemalägga arbetet då flera arbetstagare inte velat arbeta tillsammans med SA.

Bolaget hade haft rätt att avskeda SA.