Nr 13 Uppsägning på grund av personliga skäl

Universitetsforskare hade inte kvalifikationer som universitetslektor.

RA var anställd vid ett universitet som forskare avseende samhällsutvecklingen i Asien. Han blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hans förbund gjorde gällande att han borde ha omplacerats till någon av två lediga anställningar som universitetslektor i statsvetenskap.

Staten invände att det, mot bakgrund av regleringen i regeringsformen, lagen om offentlig anställning och högskoleförordningen, inte hade varit skäligt att kräva att universitetet skulle ha omplacerat RA till en anställning som universitetslektor, ens om han hade haft tillräckliga kvalifikationer för en sådan anställning. Under alla förhållanden saknade RA tillräckliga kvalifikationer för anställning som universitetslektor i statsvetenskap.

Arbetsdomstolen konstaterade att regleringen i regeringsformen, lagen om offentlig anställning och högskoleförordningen inte utgjorde sådana föreskrifter som skulle tillämpas i stället för anställningsskyddslagens regel om omplacering. Domstolen underkände därmed statens påstående att de berörda reglerna i regeringsformen, lagen om offentlig anställning och högskoleförordningen innebar att det inte skulle vara skäligt att omplacera RA till de lediga anställningarna ens om han hade haft tillräckliga kvalifikationer.

Beträffande RA:s kvalifikationer för de lediga anställningarna kom domstolen fram till att staten inte hade visat att RA:s doktorsexamen i freds- och konfliktkunskap inte motsvarade en doktorsexamen i statskunskap och att RA inte hade tillräcklig pedagogisk skicklighet för undervisning vid den statsvetenskapliga institutionen. RA uppfyllde således behörighetskraven för de aktuella lektorsanställningarna.

I fråga om RA:s kvalifikationer i övrigt konstaterade domstolen att avsikten med de utlysta tjänsterna var att täcka institutionens undervisningsbehov på de stora kurserna på grundnivå. RA:s kandidatexamen låg långt tillbaka i tiden och innehöll mindre statsvetenskap än vad som normalt krävs för att antas som doktorand vid den statsvetenskapliga institutionen. RA:s undervisningserfarenhet låg väsentligen inom freds- och konfliktforskning.

Sammantaget fann domstolen att RA inte hade tillräckligt kunnande för att undervisa i allmänna statsvetenskapliga kurser, ens efter skälig upplärningstid.

Förbundets talan avslogs.