Nr 16 Föreningsrättskränkning

Hot till livet utgjorde föreningsrättskränkning-

AM var anställd hos ett bolag som drev en restaurang. Hans anställning pågick maj - oktober 2011. AM ansåg att han inte hade fått den lön som var avtalad och krävde därför genom sitt fackförbund att utfå lönen.

Enligt förbundet blev AM utsatt för föreningsrättskränkning genom olika åtgärder vidtagna av CH, som var den som skötte restaurangverksamheten. Enligt förbundet hade CH hotat AM per telefon om denne fortsatte att driva sitt lönekrav via förbundet och även i AM:s bostad hotat AM till livet för att förmå denne att underteckna ett dokument varigenom AM återtog sitt lönekrav.

Enligt Arbetsdomstolen var det inte styrkt att CH uttalat hotelser mot AM vid telefonsamtalet. Senare samma dag åkte CH hem till AM och ringde på hos denne men AM, som kände sig hotad, öppnade inte. Domstolen fann att enbart det förhållandet att CH befann sig utanför AM:s bostad inte utgjorde en åtgärd i föreningsrättslig mening.

Utredningen visade vidare att CH, när denne och en kamrat påföljande dag besökte AM, hotat AM till livet. Syftet hade varit att förmå AM att avstå från sitt lönekrav och därmed vidare kontakt med sitt förbund i frågan. Det hade således funnits ett föreningsrättskränkande syfte.

Bolaget ålades att betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd till AM och 75.000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet.