Nr 19 Drogtest

Chaufförer var skyldiga att genomföra alkoholtestning hos kund.

Ett fraktbolag beordrade sina chaufförer att vid leveranser till en kund följa kundens rutiner i fråga om alkoholtestning. Denna policy innebar slumpvisa alkoholtestningar genom utandningsprov av chaufförer som kom in på kundens fabriksområde. Mellan fraktbolaget och chaufförernas fackförbund fanns ett lokalt kollektivavtal om alkolås i fordonen.

Tvisten gällde om kravet att chaufförerna skulle underkasta sig alkoholtestning hos kunden stred mot det lokala kollektivavtalet, förbundsavtalet och mot personuppgiftslagen.

Arbetsdomstolen fann att det lokala kollektivavtalet inte innebar en uttömmande reglering av testningsmetoder och att avtalet följaktligen inte uteslöt alkoholtestning hos kunden. Bolaget bröt således inte mot det lokala kollektivavtalet genom att beordra chaufförerna att underkasta sig en alkoholtestning hos kunden.

Med hänsyn till bolagets verksamhet – att leverera varor till och från andra företag – hade bolaget rätt att beakta inte bara det egna bolagets intresse utan även kundföretagens intresse, som i detta fall innefattade ett tungt vägande säkerhetsintresse. Testningen hade genomförts på ett sätt som var godtagbart.

Sammanfattningsvis hade bolaget haft ett berättigat intresse att acceptera kundens policy avseende slumpvisa alkoholtester. Detta intresse vägde tyngre än chaufförernas intresse av skydd för sin personliga integritet. Därmed stod den valda testmetoden inte i strid mot lag och god sed på arbetsmarknaden. Det saknades därför anledning att ta ställning till om det alls var möjligt att utdöma skadestånd för brott mot förbundsavtalet på den grunden att arbetsledningsrätten utövats i strid mot lag och god sed på arbetsmarknaden.

I fråga om påståendet om brott mot personuppgiftslagen konstaterade domstolen att lagen inte var tillämplig i detta fall. Resultatet av testningarna förvarades i en pärm i kronologisk ordning. Behandlingen var således inte automatiserad och uppgifterna ingick heller inte i ett sådant manuellt register som lagen också är tillämplig på.

Förbundets skadeståndstalan avslogs.