Nr 2: Avsked

Skadestånd för avsked i strid mot lagen om husligt arbete.

NA var anställd som personlig assistent åt JN, som också var NA:s arbetsgivare. Lagen om arbetstid m m i husligt arbete var tillämplig på anställningen.

NA avskedades från sin anställning. Det var ostridigt att avskedandet stred mot lagen om husligt arbete. Tvisten gällde storleken på skadeståndet.

Beträffande det ekonomiska skadeståndet konstaterade Arbetsdomstolen att JN hade haft möjlighet att säga upp NA med två månaders uppsägningstid. NA:s ekonomiska förlust till följd av avskedandet kunde därmed inte anses ha varit större än inkomstförlusten under den tiden.

I fråga om storleken på det allmänna skadeståndet uttalade domstolen att lagen om husligt arbete skiljer sig från anställningsskyddslagen i flera avseenden. Det är möjligt enligt lagen om husligt arbete att säga upp en anställd oavsett om det funnits saklig grund eller inte, samtidigt som lagen inte innehåller några regler om ogiltigförklaring. Inte heller kan ett felaktigt avskedande förklaras ogiltigt enligt den lagen och den ekonomiska skadan är begränsad till inkomstförlusten motsvarande uppsägningslönen. Kränkningen av ett felaktigt avskedande enligt lagen om husligt arbete kunde därför inte jämställas med kränkningen av ett felaktigt avskedande enligt lagen om anställningsskydd.

Domstolen bestämde det allmänna skadeståndet till 40 000 kronor.