2013 nr 21: Anställningsavtal - Rätt till lön

Pizzabagare utförde arbete som anställd.

ER kontaktades av AA som erbjöd ER arbete i en pizzeria som pizzabagare. ER erbjöds att arbeta som anställd eller bli delägare. Han kom att arbeta i pizzerian under omkring två månader. AA drev verksamheten som enskild firma.

Tvisten gällde om ER utfört arbetet som arbetstagare med rätt till lön eller som presumtiv delägare utan rätt till lön. ER menade att han hade sagt att han ville bli anställd eftersom han inte hade några kunskaper om företagande och heller inte hade några pengar att investera i pizzerian. Enligt AA kom han och ER överens om att ER skulle arbeta på prov utan lön för att se hur pizzerian fungerade och därefter lämna besked om han ville bli delägare.

Arbetsdomstolen konstaterade att AA inte hade kunnat redogöra för vilken uppgörelse han träffade med ER eller vilka villkor som skulle gälla under tiden som ER funderade på erbjudandet att bli delägare. AA hade därmed inte lyckats visa att ER hade åtagit sig att arbeta som presumtiv delägare utan lön.

Beträffande storleken på lönen vitsordade AA 50 000 kronor. ER lyckades inte styrka att han utfört arbete i större omfattning än vad som motsvarade den vitsordade lönen.

En sista fråga var om endast AA, eller denne och dennes hustru SA, var betalningsskyldiga för lönen. SA drev en kioskverksamhet som enskild firma. Enligt ER drev AA och SA pizzaverksamheten som enkelt bolag varför de var solidariskt betalningsskyldiga.

Domstolen konstaterade att AA och SA hade samrått och samverkat vid driften av sina respektive firmor men att detta inte innebar att de ingått ett bolagsavtal. Inte heller det förhållandet att båda firmorna angavs som arbetsgivare i en ansökan om nystartsjobb som skett och att SA:s personnummer då angavs talade i sig för att ett bolagsavtal skulle ha funnits. ER hade inte styrkt sitt påstående om att det förelegat ett bolagsavtal mellan AA och SA.

AA ålades att betala lön med 50 000 kronor till ER. Dennes talan mot SA avseende lönen ogillades.