AD nr 25: Avsked - Examination

Avsked av högskolelärare som bl a examinerat på felaktiga grunder godtogs.

PS var sedan 1997 anställd som lektor vid en högskolas kammarmusikutbildning. Han var även konstnärlig ledare och examinator för kammarmusikutbildningen. I juni 2011 avskedades PS från sin anställning.

Som grund för avskedandet åberopade högskolan att PS brutit mot reglerna för examination och obehörigen ingått avtal för högskolans räkning vilka lett till skada för högskolan. PS:s förbund menade att det inte ens förelegat saklig grund för uppsägning och yrkade att avskedandet skulle förklaras ogiltigt.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att PS som examinator agerat i strid mot det regelverk för examination som gällde för högskolan. Bland annat hade han godkänt studenter som skrivit tentamen utan att få tillräckligt med poäng för godkännande eller som inte skrivit någon tentamen alls. PS kunde inte ha undgått att ha skaffat sig en god kännedom om reglerna för examination.

PS hade vidare träffat ett avtal med en skola om köp av sång- och instrumentalundervisning trots att han var införstådd med att han inte var behörig att träffa ett sådant avtal. Avtalet föranledde felaktiga examinationer och innebar ett risktagande med statliga medel.

PS hade också anlitat körledare för att dessa skulle delta i högskolans körverksamhet. De gällande delegationsordningarna innebar dock att han saknat rätt att anlita körledarna och det kunde inte ha undgått PS att han saknade denna behörighet. Flera av kördeltagarna var inte antagna som studenter vid högskolan varför deltagandet var att likna vid en fritidssysselsättning som bekostades av högskolan. PS hade som examinator godkänt studenter som deltog i körverksamheten utan att någon egentlig examination hade skett.

Avskedandet godtogs.