AD nr 30: Kollektivavtalstolkning - Tillämpningsområde

Reparation och service av skogsmaskiner omfattades av teknikavtalet.

Ett bolag bedrev försäljning av gamla och nya skogsmaskiner samt erbjöd service och reservdelar till dessa. Bolaget var tidigare medlem i Motorbranschens Arbetsgivareförbund och omfattades därmed av motorbranschavtalet. Under 2010 bytte bolaget organisationstillhörighet och blev medlem i Teknikarbetsgivarna. Tvisten gällde om motorbranschavtalet eller teknikavtalet var tillämpligt på bolagets verksamhet.

Det avtal som sedermera blivit motorbranschavtalet tillkom 1932 genom att ett antal bilverkstäder lämnade verkstadsföreningen (nuvarande Teknikarbetsgivarna) och bildade ett nytt förbund, nuvarande Motorbranschens Arbetsgivareförbund, samt träffade det som nu är motorbranschavtalet med arbetstagarförbundet.

Förbundet menade att överenskommelsen 1932 innebar att bilverkstäder undantogs från verkstadsföreningens kollektivavtal (verkstadsavtalet) och att därefter, i takt med att nya motorfordon har tillkommit på marknaden, även service och underhåll av sådana motorfordon som målet gällde kommit att falla utanför teknikavtalet.

Arbetsdomstolen slog fast att frågan om en viss verksamhet faller inom ett kollektivavtals tillämpningsområde ska avgöras efter en tolkning av avtalet. Det saknar därmed i princip betydelse om det finns ett annat kollektivavtal som i och för sig kan vara tillämpligt.

Utredningen visade att bolagets verksamhet i och för sig var sådan att den kunde omfattas av teknikavtalet. Vad gällde tolkningen av teknikavtalet menade domstolen att överenskommelsen 1932 i vart fall inte avsåg sådana skogsmaskiner som var aktuella i målet och som för övrigt inte fanns vid den tidpunkten. Under alla förhållanden kunde inte den slutsatsen dras att parterna i verkstadsavtalet genom överenskommelsen 1932 var ense om att all verksamhet som ett kollektivavtal mellan förbundet och den nya arbetsgivarorganisationen kunde komma att gälla för, skulle i motsvarande mån inskränka verkstadsavtalets, och sedermera teknikavtalets, tillämpningsområde.

Domstolen förklarade att bolagets verksamhet omfattades av teknikavtalet.