AD nr 32: Arbetstagarbegreppet - Bolagsbildning

Avtal med tidigare anställds bolag om arbetsinsats innebar att ett uppdragsförhållande ersatt tidigare anställningsförhållande.

LW var anställd av Operan som solocellist sedan 1989. 1998 skrevs ett avtal mellan Operan och bolaget WMW som ägdes av LW och dennes hustru. Enligt avtalet ställde bolaget LW till förfogande som solocellist hos Operan. Bakgrunden till avtalet var att LW skulle kunna medverka hos en annan symfoniorkester och förvärva en bättre cello.

Avtalet löpte ut i juni 2010, varvid Operan förklarade att Operan inte avsåg att anlita LW mer. LW menade att han varit anställd hos Operan vid denna tidpunkt och att Operans agerande innebar att LW avskedades.

Utredningen visade att avtalet 1998 tillkom i LW:s intresse och att Operan inte hade ställt som villkor för fortsatt arbete att LW skulle vara uppdragstagare. LW:s arbete och ställning vid Operan förändrades inte nämnvärt efter 1998. Syftet med avtalet mellan WMW och Operan var att LW skulle kunna styra över sin arbetstid på ett sätt som hans tidigare anställningsavtal inte tillät så att LW skulle kunna arbeta halvtid vid den andra symfoniorkestern. LW hade i stor utsträckning utnyttjat den möjlighet som avtalet gav honom att ta andra uppdrag. Inget tydde på att avtalet ingåtts i syfte att kringgå lag eller kollektivavtal.

En helhetsbedömning ledde till att LW inte varit arbetstagare hos Operan i juni 2010.

LW gjorde också gällande att det träffats ett muntligt avtal om att han skulle få återgå i anställning hos Operan när avtalet med WMW gick ut. Enligt domstolen hade LW inte lyckats styrka att en sådan överenskommelse ingåtts.

LW:s talan avslogs.