Nr 4: Uppsägning på grund av personliga skäl

Två företagsledare i litet bolag.

SE var anställd i bolaget B inom transportbranschen. Bolaget hade i genomsnitt åtta anställda. Han sades upp på grund av personliga skäl och väckte talan mot bolaget då uppsägningen enligt hans uppfattning inte varit sakligt grundad. Bolaget invände att SE till följd av sin företagsledande ställning inte omfattats av lagen om anställningsskydd. För det fall att SE omfattats av lagen medgav bolaget käromålet i allt väsentligt.

Det var ostridigt att SE och dennes kompanjon JL under ett antal år ägde bolaget B med hälften var. Efter några år köpte ett av SE, JL samt ytterligare några personer nybildat bolag samtliga aktier i bolaget B. SE var styrelseledamot och verkställande direktör i moderbolaget. SE ägde omkring 12 procent av aktierna i moderbolaget. JL var verkställande direktör i bolaget B.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att det hade varit SE:s och JL:s avsikt när de bildade bolaget B att de skulle äga bolaget tillsammans och med hälften vardera, att de skulle ha samma inflytande i bolaget samt att de båda skulle arbeta i verksamheten. De hade var och en arbetat självständigt utan arbetsledning från den andre och deras beslutanderätt och inflytande i bolaget hade skiljt sig väsentligt från vad som gällt för övriga anställda. Bolaget kom att drivas på detta sätt ända fram till dess att SE entledigades och det andra bolagets inträde som ägare påverkade inte detta förhållande.

Bildandet av det andra bolaget, som inte bedrev egen verksamhet, avsåg inte att medföra några förändringar i skötseln av bolaget B. Det framstod i stället som att förändringen i ägarstrukturen hade företagits enbart av rent finansiella skäl för att tillföra nytt kapital och sprida risken.

SE omfattades av undantaget för företagsledare i lagen om anställningsskydd varför lagen inte var tillämplig på honom.