Nr 5 Föreningsrättskränkning

Middag för anställda som inte var fackliga medlemmar utgjorde föreningsrättskränkning.

En anställd satte upp en inbjudan på företagets anslagstavla till en middag. Det framgick att inbjudan gällde alla anställda utom de som var medlemmar i arbetarförbundet. Middagen betalades av företaget. Förbundet menade att inbjudan och middagen utgjorde föreningsrättskränkande åtgärder.

Arbetsdomstolen fann att den anställde som anslog inbjudan inte hade en sådan ställning att han företrädde företaget i dess egenskap av arbetsgivare. Att anslå inbjudan utgjorde därför ingen föreningsrättskränkning.

Vid ett möte några dagar före middagen informerade företrädare för förbundet företaget om att förbundet ansåg att middagen skulle ses som en föreningsrättskränkning. Företaget vidhöll sitt beslut och betalade för middagen.

Genom att betala för middagen tillhandahöll företaget en förmån till sina anställda. 18 anställda uteslöts från denna förmån därför att de var medlemmar i förbundet. De gick därmed miste om en förmån för att de utnyttjade sin föreningsrätt.

Företaget kränkte de 18 anställdas föreningsrätt genom att utesluta dem från en förmån just för att de var fackföreningsmedlemmar. Företaget ålades att betala 5 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en av de 18 anställda samt 20 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet. Skadestånden bestämdes till låga belopp eftersom åtgärden att betala för middagen inte vidtagits i syfte att bestraffa medlemmarna i förbundet eller på annat sätt varit ägnad att hindra eller försvåra för de 18 medlemmarna att utöva sin föreningsrätt.