AD nr 53: Avsked - Samarbetsproblem

Avsked av respektlös och aggressiv arbetstagare godtogs inte.

IC var anställd i 37 år hos ett verkstadsföretag. Han avskedades i november 2011 eftersom han, enligt bolaget, vid ett antal möten under hösten med en nytillträdd chef, vilka gällt IC:s arbetsuppgifter, hade uppträtt respektlöst, hotfullt och aggressivt mot chefen.

Arbetsdomstolen fann det utrett att IC hade uppträtt aggressivt vid mötena med chefen och att han använt ett språkbruk som inte ska accepteras på en arbetsplats. Det var dock inte visat att IC hotat chefen genom sina uttalanden eller agerande i övrigt.

Vidare visade utredningen att samarbetet mellan IC och chefen inte fungerade och att IC inte hade redogjort för sina arbetsuppgifter på ett sätt som tillgodosåg chefens önskemål. Det fanns anledning att kritisera IC för att han inte på ett tillfredsställande sätt hade redogjort för sina arbetsuppgifter.

Vid sin prövning av om det funnits skäl för avskedande konstaterade domstolen att samtalen mellan chefen och IC mer synes ha varit inriktade på att belägga att IC hade för lite att göra än att utreda hur han skulle kunna effektivisera sitt arbete. Detta skapade en låsning dem emellan. IC:s uppträdande berodde på att han med visst fog uppfattade sig som pressad och trängd av chefen. Mot denna bakgrund fanns det inte grund för att avskeda IC.

När det gällde frågan om det funnits saklig grund för uppsägning slog domstolen fast att bolaget borde ha omplacerat IC eller vidtagit någon annan åtgärd för att komma tillrätta med samarbetsproblemen mellan IC och chefen. Detta hade bolaget inte gjort, varför det inte funnits grund för uppsägning.

Avskedandet ogiltigförklarades och IC tilldömdes 75 000 kronor i allmänt skadestånd samt ekonomiskt skadestånd.
 
Kommentar: En ledamot var skiljaktig och menade att det funnits grund för uppsägning.