AD nr 56: Kollektivavtalsfrågor

Brödutkörare hade rätt till måltidsersättning.

Enligt ett kollektivavtal för partihandeln hade arbetstagare rätt till måltidsersättning när arbetstagaren på grund av resa utanför sin ordinarie tjänstgöringsort inte kan äta sin huvudmåltid på vanlig plats och tid.

FO och MT var anställda som säljande distributörer hos ett bolag som distribuerade bröd till butiker i norra Stockholm. Arbetstagarförbundet menade att de hade rätt till måltidsersättning eftersom de vid utövandet av sitt arbete befann sig på resa utanför den ordinarie tjänstgöringsorten. Med ordinarie tjänstgöringsort menades den lagerterminal i Veddesta varifrån distributionen utgick.

Enligt arbetsgivarsidan utgjorde utkörningen av bröd de sedvanliga arbetsuppgifterna för FO och MT, varför det inte var fråga om en resa i kollektivavtalets mening. Då arbetstagarna tillbringade sin arbetstid i lastbilarna eller butikerna befann de sig inte utanför sin ordinarie tjänstgöringsort.

Arbetsdomstolen kom fram till att uttrycket ordinarie tjänstgöringsort avsåg Veddesta, där lagerterminalen fanns. Terminalen var således den vanliga plats där det var tänkt att huvudmåltiden skulle intas.

Ordet ”resa” hade ersatt ordet ”färd” i tidigare avtal. Någon begränsning till vissa sorters resor fanns inte i avtalet. Uttrycket var således tillämpligt på sådan brödutkörning som FO och MT utförde.

När det gällde de båda arbetstagarnas möjlighet att varje dag åka till terminalen och inta sin huvudmåltid där menade domstolen att de skulle överskrida det reglerade dagliga arbetstidsmåttet om de skulle ha intagit huvudmåltiden vid terminalen.

Slutsatsen var att FO och MT hade rätt till måltidsersättning. Bolaget dömdes att betala allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 5 000 kronor samt utebliven måltidsersättning till var och en av arbetstagarna och 25 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet. Vid bestämmandet av de allmänna skadestånden tog domstolen hänsyn till att bolaget under lång tid tillämpat bestämmelsen enligt sin uppfattning utan att detta påtalats som felaktigt av förbundet eller arbetstagarna.