AD nr 59: Sjuklön

En sjuklöneperiod inleddes inte på en tjänstgöringsfri dag med lön.

MG var anställd hos ett skärgårdsrederi och arbetade i kaféet ombord på rederiets fartyg. Hennes arbetstid var förlagd så att hon arbetade 70 timmar varannan vecka och var varannan vecka schemalagd med tjänstgöringsfria dagar, s k vederlagstid. Under den vecka MG arbetade 70 timmar tjänade hon in 35 timmars vederlagstid som schemalades som tjänstgöringsfria dagar påföljande vecka, med fem timmar per dag. MG var månadsavlönad.

Det var ostridigt dels att månadsavlönade arbetstagare erhöll lön som vanligt om arbetstagaren sjukanmälde sig en tjänstgöringsfri dag, dels att vederlagstimmarna noterades som arbetad tid och förbrukades om arbetstagaren var sjuk sådan dag.

MG sjukanmälde sig den 1 mars och därefter den 18 juli. Båda dessa dagar var tjänstgöringsfria dagar enligt hennes schema. Bolaget förlade karensdagen till den 2 mars respektive den 19 juli, vilka dagar var de första tjänstgöringsdagarna. Tvisten gällde huvudsakligen om bolaget handlade rätt enligt sjuklönelagen.

Förbundet menade att den 1 mars respektive den 18 juli rätteligen borde ha ansetts som karensdagar varför MG genom bolagets agerande gick miste om sjuklön för den 2 mars och den 19 juli.

Arbetsdomstolen konstaterade att MG den 1 mars respektive den 18 juli gick miste om vederlagstimmar. Som förbundet gjort gällande gick MG därmed miste om möjligheten att disponera sin fritid dessa dagar på det sätt hon fann lämpligast. Detta utgjorde dock inte en förlust av en anställningsförmån enligt 6 § sjuklönelagen och kunde följaktligen inte kompenseras genom sjuklön. Då MG de aktuella dagarna erhöll lön för den inarbetade vederlagstiden gick hon inte miste om lön eller annan anställningsförmån till följd av nedsättningen av arbetsförmågan.

Domstolens slutsats var att MG inte hade avhållit sig från arbete på grund av sjukdom de aktuella dagarna då dessa varit tjänstgöringsfria dagar. Sjuklöneperioderna hade därmed inte börjat dessa dagar. Bolaget hade inte brutit mot sjuklönelagen.

Förbundet lyckades vidare inte styrka att kollektivavtalet, oaktat sjuklönelagens innebörd i övrigt, tillät att karensdagen kunde förläggas till en tjänstgöringsfri dag.

Förbundets talan avslogs.