Nr 6 Övergång av verksamhet

Överlåtarens lokala kollektivavtal blev inte bindande för förvärvaren.

Bolaget A övertog bolag B’s verksamhet. Båda bolagen var medlemmar i samma arbetsgivarorganisation och därmed bundna av samma centrala kollektivavtal. Bolaget B var bundet av ett lokalt kollektivavtal som innehöll andra regler om beredskap och veckovila än de som fanns i det centrala avtalet. Avvikelserna i det lokala kollektivavtalet var tillåtna enligt det centrala kollektivavtalet.

Frågan gällde om B’s lokala kollektivavtal blev bindande för A.

Arbetsdomstolen konstaterade att det av 28 § första stycket medbestämmandelagen följer att en förvärvare inte blir bunden av överlåtarens kollektivavtal om förvärvaren redan är bunden av något annat kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som följer med vid övergången.

B’s lokala kollektivavtal blev således inte bindande för A eftersom detta bolag var bundet av ett tillämpbart kollektivavtal, nämligen det centrala avtalet.