AD nr 60: Uppsägning på grund av arbetsbrist

Omplaceringsskyldigheten gällde inte företagets hela verksamhet.

Ett rikstäckande byggbolag hade sin verksamhet indelad i fyra regioner varav en utgjordes av region Norrland. Inom denna region sysselsattes 1 500 arbetstagare och regionen hade ett långtgående ekonomiskt verksamhetsansvar med en årsomsättning omkring fem miljarder kronor, en egen ledning och en egen personalavdelning som självständigt skötte personalrekrytering och andra personalfunktioner.

IE sades upp på grund av arbetsbrist från sin anställning som administratör vid ett av kontoren i norrlandsregionen. Bolaget hade dessförinnan undersökt möjligheten till omplacering inom denna region men funnit att det saknats möjlighet till sådan omplacering.

IE:s fackliga organisation menade att bolaget bort undersökt omplaceringsmöjligheten inom bolagets hela verksamhet. Det fanns lediga, lämpliga tjänster i Solna. Då omplaceringsskyldigheten enligt förbundet således inte fullgjorts var uppsägningen inte sakligt grundad.

Arbetsdomstolen konstaterade att omplaceringsskyldigheten enligt 7 § lagen om anställningsskydd innehåller en begränsning i kravet att en omplacering ska vara skälig. Praktiska och organisatoriska orsaker kan göra det alltför betungande för en arbetsgivare med omfattande verksamhet att undersöka omplaceringsmöjligheterna i hela verksamheten. Detta gäller särskilt om det i det enskilda fallet inte finns ett berättigat intresse på arbetstagarsidan för en så omfattande omplaceringsskyldighet.

Ingenting tydde på – och det hade inte ens påståtts – att bolagets val av organisation varit ett sätt att kringgå anställningsskyddet. När bolaget inför uppsägningen redovisade att undersökningen om omplaceringsmöjligheterna hade begränsats till norrlandsregionen framfördes varken från IE eller den fackliga organisationen önskemål om omplacering till andra delar av landet.

Det hade inte varit skäligt att kräva av bolaget att undersöka möjligheterna till omplacering av IE i vidare mån än som skett. Förbundets talan avslogs.