AD nr 67: Återanställning - Tillräckliga kvalifikationer

Arbetstagare utan högskoleutbildning saknade kvalifikationer för återanställning.

JW innehade en tidsbegränsad anställning som mekaniker hos ett pappersbruk. Anställningen upphörde i slutet av augusti 2011 och kvalificerade honom för företrädesrätt till återanställning till och med maj månad 2012.

I september 2011 anställde bolaget ett antal operatörer. Tvisten gällde om bolaget därmed åsidosatte JW:s återanställningsrätt.

Enligt bolaget saknade JW tillräckliga kvalifikationer för någon av anställningarna eftersom han varken hade en eftergymnasial utbildning från högskola eller en lång praktisk erfarenhet som operatör. Bolaget hade sedan 2008 uppställt dessa krav för anställning som operatör. Fackförbundet menade att kravet på högskoleutbildning var irrelevant för anställning som operatör.

Arbetsdomstolen slog fast att det var bolaget som självt bestämde vilken kompetens som det ansåg vara relevant vid en nyanställning. Inget tydde på att kravet på högskoleutbildning tillkommit för att kringgå reglerna om företrädesrätt till återanställning – vilket för övrigt heller inte hade gjorts gällande från förbundets sida.

Det fanns ingen anledning att ifrågasätta att bolaget ansåg en högskoleutbildning vara av värde för bolaget och att kravet ingick i en strategi för att successivt öka kompetensen hos operatörerna för att möta framtidens behov. Kravet på högskoleutbildning var befogat.

Ett par av anställningarna gällde korta, tidsbegränsade anställningar. Bolagets krav på högskoleutbildning för att arbetstagaren ska vara utvecklingsbar och kunna lära sig samtliga roller kunde ifrågasättas beträffande dessa anställningar.

Dock utgjorde de som erhöll tidsbegränsade anställningar en rekryteringsbas för framtida anställningar, inklusive tillsvidareanställningar, vid bolaget. Mot den bakgrunden var kravet på högskoleutbildning relevant även för tidsbegränsade anställningar.

JW hade inga meriter i form av högskolestudier. Han hade vidare ingen erfarenhet av arbete som operatör och uppfyllde därmed inte heller det alternativa kravet på lång relevant arbetslivserfarenhet. JW hade därmed inte tillräckliga kvalifikationer för återanställning.

Förbundets talan avslogs.