AD nr 69: Kollektivavtalstolkning - Arbetstid

Arbete lördagar och söndagar gav tjänstemän med oreglerad arbetstid rätt till kompensation.

Enligt ett kollektivavtal för ideella organisationer hade tjänstemän som enligt avtal med sin arbetsgivare saknade rätt till övertidsersättning rätt till kompensation ”vid av arbetsgivaren anmodad tjänstgöring på för heltidsanställd tjänsteman arbetsfri dag.” Tvisten gällde om lördagar och söndagar var arbetsfria dagar i kollektivavtalets mening och huruvida vissa tjänstemän hade rätt till kompensation eller inte för arbete lördagar och söndagar. De i målet aktuella tjänstemännen hade oreglerad arbetstid.

Arbetsdomstolen fann, med utgångspunkt i ordalydelsen i andra arbetstidsbestämmelser, att arbetsfria dagar var dagar som inte omfattades av den ordinarie arbetstiden. Vidare talade avtalets bestämmelser om förläggning av arbetstid för tjänstemän med reglerad arbetstid samt avtalets bakgrund mot arbetsgivarens uppfattning, som innebar att arbetsgivaren ensidigt hade rätt att förlägga den ordinarie arbetstiden för tjänstemän med oreglerad arbetstid. Ordinarie arbetstid för tjänstemän med oreglerad arbetstid var den arbetstid som var bruklig på arbetsplatsen, om inte annat överenskommits. 

Arbetsfria dagar var således dagar som inte omfattades av den ordinarie arbetstiden. Detta innebar att domstolen inte kunde godta arbetstagarorganisationens påstående att alla dagar som inte var sedvanliga arbetsdagar på arbetsplatsen utgjorde arbetsfria dagar.

Arbetstiden hos arbetsgivaren var normalt måndag – fredag. Utredningen visade att någon överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemännen om annan ordinarie tid inte hade träffats. Tjänstemännen hade således rätt till kompensation för arbete lördagar och söndagar.

De aktuella tjänstemännen tilldömdes kompensation samt 5 000 kronor var i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Arbetstagarorganisationen tilldömdes 40 000 kronor i allmänt skadestånd.