AD nr 74: Diskriminering - Graviditet ej tillträde

Gravid kvinna valde att inte tillträda en erbjuden anställning.

PC erhöll en anställning som säljare hos ett företag som tillverkade badrumsinredningar. Hon tillträdde dock aldrig anställningen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) menade att detta berodde på att bolaget vid ett telefonsamtal med PC återtagit erbjudandet om anställning sedan PC berättat att hon var gravid. Bolaget bröt därmed mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Bolaget invände att erbjudandet inte hade tagits tillbaka utan att det var PC som valde att inte tillträda anställningen.

Av utredningen framgick enligt Arbetsdomstolen att arbetet skulle innebära flera övernattningar hemifrån varje vecka och inkludera en del tunga lyft.

Vidare konstaterade domstolen att PC hade blivit väldigt glad när hon fick erbjudandet om anställning och att hon hade beskrivit arbetet som ett drömjobb. Det framstod därför som osannolikt att hon skulle ha avstått från att tillträda anställningen.

Mot bakgrund av hur PC uppfattade anställningen framstod det dock som något underligt att PC varit så sparsam i sina kontakter med bolaget som varit fallet. PC hade efter telefonsamtalet skickat ett sms till bolaget vars innehåll bekräftade bolagets påstående att beslutet att PC inte skulle tillträda anställningen fattades i samförstånd. Det låg också nära till hands att uppfatta innehållet i sms:et som en bekräftelse på bolagets uppfattning om telefonsamtalets innehåll, nämligen att PC valde att avstå från att tillträda anställningen.

DO hade inte visat att bolaget återtagit sitt erbjudande. DO:s talan avslogs.