Nr 79: Avtalstolkning

Insikten hos en förhandlare om ett avtals rätta innebörd tillräknades dennes huvudman


Ett rederi upphörde med sin verksamhet och arbetstagarna anställningar upphörde i slutet av 2012. Det hade dessförinnan uppstått tvist rörande ersättningar enligt kollektivavtalet till fyra av arbetstagarna. I samband med centrala tvisteförhandlingar träffade bolaget och fackförbundet i juni 2012 en överenskommelse som i sin tur gav upphov till flera tvistefrågor.

Tvisten gällde i huvudsak huruvida det engångsbelopp som bolaget enligt överenskommelsen skulle utge innefattade dels lön och andra ersättningar avseende också juni månad 2012, dels vissa extra utbetalningar som bolaget gjort under våren 2012. Enligt bolagets uppfattning utgjorde de extra ersättningarna förskottsbetalningar som skulle avräknas från kommande ersättningar till arbetstagarna.

Utredningen visade att arbetsgivarorganisationens företrädare FH och bolagets företrädare HA deltog vid förhandlingen. FH hade inte behörighet att underteckna överenskommelsen utan denna skulle godkännas av HA för att bli bindande för bolaget.

Det var klarlagt att HA inte hade insett att fackförbundet ansåg att juni månads lön och ersättningar inte ingick i överenskommelsen. FH och förbundets företrädare var dock ense om att uppgörelsen inte innefattade juni månads ersättningar. Vid tolkningen av avtalet tillräknades bolaget vad FH insett om förbundets uppfattning. Bolaget ålades att betala lön och andra ersättningar för juni månad.

Utredningen visade i övrigt att de extra utbetalningarna som bolaget gjort under våren 2012 inte skulle avräknas från det engångsbelopp som bolaget enligt överenskommelsen skulle utge.

Bolaget hade gjort avräkning motsvarande de extra utbetalningarna från arbetstagarnas slutlöner i december. Domstolen konstaterade att avdragen utgjorde en fristående motfordran i förhållande till slutlönen och att avdraget därmed utgjorde en kvittning. Utredningen visade att bolaget inte hade haft rätt att dra av de extra betalningarna, och något samtycke från arbesttagarna till avdraget fanns inte. Kvittningen stred således mot kvittningslagen. Arbetstagarna tilldömdes 5 000 kronor var i allmänt skadestånd.