Nr 8 Övergång av verksamhet

Arbetsdomstolen var behörig att som första instans pröva lönefordran uppkommen hos kollektivavtalslös arbetsgivare.

VC och SL var anställda hos ett bolag som personliga assistenter åt en brukare. Bolaget var inte bundet av kollektivavtal. Efter det att oegentligheter uppdagats hos bolaget anordnade kommunen den personliga assistansen, varvid VC och SL fortsatte sitt arbete hos den aktuella brukaren. Deras fackförbund, som var bundet av kollektivavtal med kommunen, krävde av kommunen viss lön för VC och SL för deras arbete i anställningen hos bolaget.

Frågan gällde om Arbetsdomstolen var behörig att som första instans pröva tvisten. Förbundet menade att det skedde en verksamhetsövergång från bolaget till kommunen och att kommunen därför var skyldig att betala lönen. Tvisten gällde en fråga som inte var reglerad i kollektivavtal och den föll också utanför det mellan förbundet och kommunen gällande kollektivavtalet. Arbetsdomstolen var därför inte behörig att som första instans pröva tvisten.

Kommunen invände att det vid tidpunkten för den påstådda verksamhetsövergången gällde kollektivavtal mellan kommunen och förbundet, varför Arbetsdomstolen var behörig att som första instans pröva tvisten.

Arbetsdomstolen konstaterade att det var en förutsättning för att förbundet skulle vinna framgång med sin talan att det konstaterades ha skett en verksamhetsövergång. En sådan prövning ska Arbetsdomstolen göra som första instans om förutsättningarna i 2 kap § första stycket 2 arbetstvistlagen är uppfyllda. Då det var ostridigt att det vid tidpunkten för den påstådda verksamhetsövergången fanns kollektivavtal mellan parterna i målet, var domstolen behörig att som första instans pröva tvisten.

Förbundets hemställan om hänvisning till tingsrätt avslogs.