Nr 80: Skiljeklausul

Skiljeklausul var tillämplig på tvist om påföljd för underlåten premieinbetalning.


 

Ett fackförbund väckte talan vid Arbetsdomstolen mot ett restaurangföretag och yrkade skadestånd för brott mot förbundsavtalet. Förbundsavtalet föreskrev att arbetsgivare ska teckna och vidmakthålla vissa avtalsförsäkringar för arbetare, överenskomna mellan Svenskt Näringsliv och LO. Förbundet menade att bolaget brutit mot denna bestämmelse genom att under några år ha anmält och betalat premier för mycket färre arbetstagare än det antal anställda som bolaget i verkligheten haft.

Arbetsgivarsidan invände i första hand att en sådan tvist inte ska prövas av Arbetsdomstolen utan av en särskild skiljenämnd i enlighet med en skiljeklausul i de gemensamma försäkringsvillkoren för försäkringarna. Enligt skiljeklausulen ska, förutom tvister om skyldighet för arbetsgivare att teckna försäkringarna, ”övriga frågor i kollektivavtal om försäkringarna” prövas av skiljenämnden. Den aktuella tvisten innefattades i sådana ”övriga frågor”.

Förbundet förnekade att skiljeklausulen var tillämplig. Uttycket ”övriga frågor i kollektivavtal om försäkringarna” tar sikte på överenskommelserna om försäkringsvillkoren för de olika försäkringarna, och den aktuella tvisten utgjorde inte en sådan tvist. En bestämmelse i ett förbundsavtal om skyldighet att teckna och vidmakthålla försäkringarna är inte ett försäkringsvillkor, varför skiljeklausulen inte var tillämplig.

Arbetsdomstolen konstaterade att det inte av ordalydelsen gick att dra den slutsatsen att skiljeklausulen var inskränkt på det sätt förbundet gjorde gällande. Rent språkligt kunde formuleringen ”övriga frågor i kollektivavtal” inte anses omfatta endast försäkringsvillkor.

Frågan var då om parterna avsett något annat.

Enligt domstolen visade avtalshistoriken och försäkringssystemets systematik att den omtvistade bestämmelsen inte avsåg enbart tvist om försäkringsvillkoren. Utredningen gav snarare stöd åt arbetsgivarsidans uppfattning att parterna åsyftat ett heltäckande system där tvister ska avgöras av skiljenämnden, om inte annat uttryckligen angivits.

Skiljeklausulen var således tillämplig på den aktuella tvisten varför det förelåg hinder för Arbetsdomstolen att ta upp talan i sak. Förbundets talan avvisades.