Nr 87: Kollektivavtal - Föräldralön

Föräldraledighet utan samband med barns födelse gav inte rätt till föräldralön.


I kollektivavtalet för måleribranschen infördes 1988 regler om havandeskapslön till kvinnliga arbetstagare. Dessa regler ändrades den 1 april 2007 till de nuvarande reglerna som avser föräldralön till båda könen.

Trebarnsfadern SN var anställd hos ett måleriföretag. Han hade efter den 1 april 2007 tagit ut föräldraledighet med föräldrapenning under olika perioder. Tvisten gällde SN:s rätt till föräldralön enligt kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen underkände arbetsgivarsidans uppfattning att regeln om föräldralön var tillämplig endast avseende barn som var fött den 1 april 2007 eller senare. Det var naturligt att tolka bestämmelsen så att den var tillämplig på all ledighet som inföll efter ikraftträdandet oavsett när det som var anledningen till ledigheten inträffat.

En annan tvistefråga var om föräldralön endast skulle utges till anställd som tog ut ledighet i samband med barnets födelse eller om det var en tillräcklig förutsättning att den anställde hade rätt till föräldrapenning, oavsett när ledigheten togs ut.

Domstolen konstaterade att det inte av vad som förekom under förhandlingarna till 1988 års avtal, eller bestämmelsens tillämpning därefter, gick att dra någon slutsats om bestämmelsens innehåll.

Regeln om föräldralön hade sitt ursprung i den tidigare regeln om havandeskapslön, som angav att rätten till sådan ersättning var villkorad av att den anställde var ledig ”på grund av” havandeskap eller barnsbörd. Denna formulering antydde att bestämmelsen tog sikte på ledighet i samband med barns födelse.

Inget i utredningen tydde vidare på att det förhållandet att även pappor 2007 gavs rätt till ersättning enligt den nya regeln hade inneburit att parterna avsett att tunna ut kravet på koppling till barnets fördelse.

SN:s föräldraledighet hade inte tagits ut i samband med barnens födelse. Han hade således inte rätt till föräldralön, varför arbetsgivarsidan fastställelsetalan med denna innebörd bifölls.

Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att SN hade rätt till föräldralön eftersom det inte i avtalstexten fanns någon begränsning avseende när föräldraledigheten togs ut.