Nr 94: Avsked - Onödiga inköp

Avsked av officer som köpt in onödig materiel godtogs.


 

JP var anställd som officer i Försvarsmakten och arbetade sedan 2005 vid Försvarsmaktens tekniska skola. Han avskedades 2012 och var då chef för hjulfordonssektionen vid skolan.

Enligt Försvarsmakten hade JP i flera avseenden åsidosatt sina åligganden mot sin arbetsgivare. JP hade köpt olika föremål vilka Försvarsmakten inte haft någon nytta av. Han hade vidare lånat en stor gräsklippare, en s k betesputs, utan lov samt ljugit om var den fanns. Enligt Försvarsmakten hade JP vidare försökt tillskansa sig extra ledighet samt traktamente i samband med en tjänsteresa.

Arbetsdomstolen fann utrett att JP köpt ett antal föremål – en hydraulisk hjulramp, ett digitalt sjökort, kommunikationsradioapparater, rörgängverktyg, ett hörselskydd, en GPS navigator, axelkors, ett verktygsset samt ett kikarsikte – i annat syfte än att Försvarsmakten hade haft behov av dem. Vidare hade JP ljugit om var betesputsen funnits samt köpt en traktormotor i avsikt att ge den som gåva till den jaktvårdsförening där han själv var medlem.

Domstolen ansåg inte att det var visat att JP lånat betesputsen utan lov eller försökt tillskanska sig ledighet och traktamente.

Enligt domstolen hade JP visat en allvarlig brist på respekt och förståelse för nödvändigheten att följa gällande regelverk. I fråga om en arbetstagare med så hög tjänsteställning och med så stort ansvar som JP hade haft måste det ställas höga krav på omdöme och förmåga att tillämpa gällande regler samt i fråga om hantering av material och medel. Det var uppenbart att det hade uppstått en stor förtroendeförlust hos Försvarsmakten i förhållander till JP med anledning av det inträffade.

Avskedandet godtogs.