2014

Nr 9 Avsked

Avsked av misskötsam läkarsekreterare med samarbetsproblem godtogs.

Nr 12 Avsked

Avsked av tidigare vd på grund av ekonomiska oegentligheter godtogs.

Arbetstvist

Tvist om semesterersättning mellan tidigare anställd och bolagsman i handelsbolag utgjorde inte arbetstvist.

Anställnings upphörande

Besked om att anställningen hade upphört på grund av rätt till hel sjukersättning hade inte lämnats för sent.

Diskriminering

Diskriminerad arbetssökande tilldömdes diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd.

Avsked

Avsked av fastighetschef som överträtt sin behörighet godtogs.

Avsked

Avsked av lokalvårdare som gjort felaktiga kassainslagningar godtogs.

Övergång av verksamhet

Övertagande av städarbete innebar inte övergång av verksamhet och innefattade heller inte åldersdiskriminering.

Kollektivavtalsfrågor

Kollektivavtal som inte tillämpades medförde ingen utfyllnad av oorganiserads anställningsavtal.

Anställningsavtal

Kronoinspektör tilläts ha uppdrag som god man och förvaltare som bisyssla.

Skyddsombud

Bolag hade inte hindrat skyddsombud att fullgöra sitt uppdrag.

Avsked

Avsked av kyrkoherde, som påståtts ha misskött sitt arbete, godtogs inte.

Kollektivavtalsfrågor

Arbetsmiljöavtal inom byggsektorn utgjorde en uttömmande reglering av utbildning för skyddsombud.

Kollektivavtalsfrågor

Förhandsbesked begärt i mål om kollektivavtalsbestämmelse om uppsägningstidens längd.

Kollektivavtalsfrågor

Lokalt kollektivavtal hindrade inte övergång till högre årsarbetstid vid förändring av treskiftsarbete.

Misskötsamhet

AZ var sedan slutet av 1990-talet anställd som bussförare hos ett större bussbolag. Han avskedades i augusti 2013 och tvisten gällde om det funnits grund för avsked alternativt uppsägning.