Nr 1 Övergång av verksamhet: Uppsägning

Uppsägningar inför eventuell ny entreprenad godtogs.


Ett servicebolag utförde enligt ett entreprenadavtal service av elektriska anläggningar vid ett kärnkraftverk. Avtalet löpte ut den 31 december 2013. Mot denna bakgrund sade bolaget vid månadsskiftet maj/juni 2013 upp bl a ett antal elektriker som arbetade med serviceverksamheten så att deras anställningar upphörde den 31 december 2013.


Kärnkraftverkets ägare gick i november 2012 ut med en anbudsförfrågan avseende servicearbeten för tiden efter den 31 december 2013. Servicebolaget var en av anbudsgivarna och i september 2013 fick bolaget besked om att det vunnit upphandlingen.

Fackförbundet menade att uppsägningarna var ogiltiga eftersom de dels vidtagits för säkerhets skull, dels stred mot uppsägningsförbudet i 7 § tredje stycket lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarsidan begärde interimistiskt att anställningarna ska upphöra.

Arbetsdomstolen konstaterade att det avgörande för om uppsägningsförbudet i 7 § tredje stycket lagen om anställningsskydd är tillämpligt är om det vid uppsägningstillfället, med beaktande av sådana förhållanden som vid ett praktiskt bedömande med säkerhet kan överblickas, står klart att en övergång av verksamheten kommer att äga rum under uppsägningstiden eller i anlutning till att denna löper ut.

Frågan i det aktuella fallet var därför om det vid uppsägningstillfället stod klart antingen att bolaget skulle erhålla den nya entreprenaden eller att det skulle bli fråga om en verksamhetsövergång från bolaget till en annan entreprenör.

Vidtogs uppsägningarna för säkerhets skull?
Utredningen visade att det vid uppsägningstillfället var ovisst om bolaget fortsättningsvis skulle få uppdraget. Det förhållandet att bolaget senare träffade avtal med kärnkraftverkets ägare om ett nytt entreprenadavtal ändrade inte denna slutsats. Det kunde inte krävas av bolaget att det skulle ha väntat med uppsägningarna till dess sysselsättningsläget klarlagts. Det är tillåtet att vidta uppsägningar vid en sådan tidpunkt att uppsägningstiderna löper ut när arbetsbristen uppstår. Uppsägningarna hade inte gjorts för tidigt. Domstolen godtog därför inte påståendet att uppsägningarna hade vidtagits för säkerhets skull.

Vidtogs uppsägningarna i strid mot uppsägningsförbudet?
För den serviceverksamhet som entreprenaden gällde behövde bolaget inte förfoga över några betydande materiella tillgångar och utförandet var inte beroende av att förvärvaren skulle ta över några immateriella tillgångar. Det nya avtalet avsåg väsentligen samma typ av service som bolaget utfört enligt det tidigare avtalet och det var ovisst om en förvärvare skulle ha tagit över huvuddelen av de anställda hos bolaget.

Mot denna bakgrund kunde det inte vid uppsägningstillfället ha stått klart att det skulle bli fråga om en övergång av verksamhet till en ny entreprenör. Uppsägningarna hade följaktligen inte vidtagits i strid mot uppsägningsförbudet i 7 § tredje stycket lagen om anställningsskydd.

Domstolen förordnade att de uppsagda arbetstagarnas anställningar skulle upphöra från dagen för domstolens beslut.