Nr 2 Kollektivavtalsfrågor:

Talan om fordran mot före detta anställd avvisades då arbetsgivaren inte begärt förhandling.


Ett fastighetsförvaltningsbolag, medlem i Fastigo, ansökte om betalningsföreläggande mot en före detta anställd, LGF. Fordran avsåg privat användning av en tjänstebil. LGF bestred kravet och målet överlämnades till tingsrätten. Bolaget hade inte påkallat någon förhandling innan ansökan gjordes.

LGF, som var medlem i det tjänstemannaförbund som var part i kollektivavtalet, menade att bolagets talan skulle avvisas eftersom bolaget inte hade följt kollektivavtalets förhandlingsordning. Enligt denna uppställdes krav på genomförd förhandling innan talan i en rättstvist som utgjorde en arbetsvist enligt arbetstvistlagen väcktes.

Bolaget invände att det inte var fråga om en arbetstvist eftersom LGF inte var anställd hos bolaget då ansökan om betalningsföreläggande gjordes. Det hade således inte förelegat någon förhandlingsskyldighet för bolaget.

Arbetsdomstolen konstaterade att tvisten var en arbetstvist och att arbetstvistlagen är tillämplig på såväl pågående som avslutade anställningar. Tvisten var således en sådan tvist som förhandlingsordningen var tillämplig på och bolaget hade varit skyldigt att begära förhandling före tvistens inledande.

Förhandlingsordningen innebar att det förelåg rättegångshinder om förhandling inte genomförts. Sådant hinder ska beaktas endast efter invändning. Även om LGF inte var förhandlingsberättigad part hade han som medlem rätt att framställa en sådan invändning (jfr AD 1980 nr 159).

Bolagets talan avvisades.