2014 nr 3: Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av alkoholmissbruk var inte sakligt grundad.


BW var anställd som forskare vid statens lantbruksuniversitet. I september 2011 sades han upp på grund av personliga förhållanden.

Som grund för uppsägningen åberopade universitetet att BW vid upprepade tillfällen från och med maj 2009 uppträtt berusad på arbetsplatsen, att det vid flera kontroller under 2010 och första delen av 2011 påvisats alkohol vid utandningsprov som BW genomgått och att denne under hela 2011 vägrat delta i alkoholavvänjande behandling.

I januari 2011 träffade BW och universitetet en behandlingsöverenskommelse som bl a innebar att BW skulle vara drogfri. Universitetet gjorde inte gällande att BW hade misskött sitt arbete. BW hade inte haft arbetsuppgifter där det funnits säkerhetsrisker.

BW, som inte gjorde gällande att han led av alkoholsjukdom, menade att det inte förelegat grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen konstaterade att BW brutit mot överenskommelsen i januari 2011 i den del den föreskrev drogfrihet genom att vid fyra tillfällen uppträtt alkoholpåverkad. Detta utgjorde således ett brott mot anställningsavtalet.

Utredningen visade att BW från april 2011 och fram till uppsägningen i september inte vid något testtillfälle uppvisat någon alkoholpåverkan. Vid tidpunkten för uppsägningen hade BW således varit nykter på arbetet i fem månader och det hade inte från universitetets sida gjorts gällande att han under tiden därefter varit alkoholpåverkad på arbetet.

Behandlingsöverenskommelsen i januari 2011 verkade således ha haft effekt. Det förhållandet att BW vid fyra tillfällen brutit mot överenskommelsen var inte av så allvarligt slag att det i sig innebar att det funnits saklig grund för uppsägning.

BW:s vägran att delta i behandlingen utgjorde inte ett brott mot anställningsavtalet. En arbetstagare har rätt att tacka nej till en erbjuden behandling. Däremot kan ett sådant ställningstagande leda till att arbetstagaren vid fortsatta problem med anledning av sin alkoholkonsumtion – alkoholsjukdom – inte anses ha medverkat till sin egen rehabilitering och att det då föreligger saklig grund för uppsägning.

Uppsägningen förklarades ogiltig och lantbruksuniversitet ålades att betala 45 000 kronor i allmänt skadestånd till BW.