Nr 5: Disciplinpåföljd

Försumlig rådman slapp disciplinpåföljd.


En rådman, MH, handlade ett adoptionsärende enligt ärendelagen. Ärendet gällde adoption av en sambos barn och omständigheterna var sådana att MH ansåg att föräldrabalkens regler stred mot Europakonventionen. Han tillämpade därför inte vissa av bestämmelserna i föräldrabalken men underlät att i beslutet redogöra för sina skäl för detta.
 

JK (Justitiekanslern), som hade tilldömt en av sökandena viss ersättning för handläggningen, överlämnade frågan om disciplinpåföljd för MH till Statens ansvarsnämnd. Enligt JK hade MH åsidosatt sina tjänsteåligganden genom att inte i beslutet upplysa om att han inte tillämpade vissa bestämmelser i föräldrabalken och skälen till detta. Han hade vidare åsidosatt ärendelagens regler om materiell processledning genom att inte upplysa om innehållet i föräldrabalken och förutsättningarna för att i detta fall sätta dem åt sidan.
 

Ansvarsnämnden beslutade att inte ålägga MH någon disciplinpåföljd. JK överklagade detta beslut till Arbetsdomstolen.
 

Arbetsdomstolen konstaterade att när det är fråga om ställningstaganden i rättsliga frågor måste en betydande försiktighet iakttas med att meddela disciplinpåföljd.
 

Enligt domstolen borde MH ha redovisat skälen till varför han inte tillämpade föräldrabalkens regler. Bedömningen av om en lag strider mot Europakonventionen kräver en grundlig rättslig analys, och en domstol ska klart redovisa sina skäl för att i ett visst fall inte tillämpa lagen. Mot bakgrund av att ärendelagen i visst avseende var otydlig bedömde domstolen felet som ringa.
 

När det gällde frågan om MH hade försummat den materiella processledningen konstaterade domstolen att MH visserligen borde ha upplyst sökandena om att han inte tillämpade föräldrabalkens regler utan att han i stället avgjorde ärendet med hänsyn tagen till Europakonventionen. Eftersom beslutet inte gick sökanden emot och då domstolar har en viss handlingsfrihet att bedöma om det är lämpligt att upplysa parterna om rättsläget var felet ringa.
 

JK:s talan avslogs.