Nr 6 Anställningsform

Tidsbegränsat anställd lektor fick inte automatiskt en tillsvidareanställning.


ZM innehade en anställning som universitetslektor vid en högskola. Anställningen gällde från och med den 1 juli 2009 och tills vidare, dock längst till och med den 30 juni 2010. Anställningen förlängdes därefter som längst till och med den 19 juni 2011.
 

Frågan i målet gällde om högskoleförordningen i dess lydelse före den 1 januari 2011 innebar att ZM:s anställning automatiskt (det vill säga utan något beslut av arbetsgivaren) övergick till en tillsvidareanställning sedan ZM förvärvat föreskriven behörighet och begärt att få en tillsvidareanställning.
 

Arbetsdomstolen konstaterade att den aktuella bestämmelsen i högskoleförordningen föreskrev att en tidsbegränsad anställning, om vissa förtutsättningar är uppfyllda, ska övergå i en tillsvidareanställning. Detta måste tolkas så att det krävs ett beslut av arbetsgivaren, till skillnad från vad som gäller i fråga om reglerna i lagen om anställningsskydd avseende provanställning, vikariat och allmän visstidsanställning vilka under vissa förutsättningar övergår i en tillsvidareanställning. I samma riktning talade också förordningens överklagandebestämmelser.
 

Domstolen förklarade att ZM:s tidsbegränsade anställning inte hade övergått i en tillsvidareanställning.