Nr 9 Avsked

Avsked av misskötsam läkarsekreterare med samarbetsproblem godtogs.


AMA var sedan 2001 anställd hos ett landsting som läkarsekreterare. 2011 blev hon avskedad från sin anställning. Enligt landstinget hade AMA under hela sin anställningstid uppvisat allvarliga samarbetsproblem samt på andra sätt misskött sig. Hon hade omplacerats ett flertal gånger utan att någon förbättring hade inträtt.
 

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att AMA under de två år hon var placerad på sin senaste arbetsplats haft stora problem i samarbetet med överordnade och kollegor och att hon även agerat klandervärt i relation till patienter. Hennes agerande hade påtalats för henne utan att någon förbättring kommit till stånd. Det var därutöver klarlagt att hon haft samarbetssvårigheter även på två tidigare arbetsplatser sedan början av 2008.
 

Landstinget hade vid åtskilliga tillfällen, såväl muntligen som skriftligen, under flera års tid framfört synpunkter på AMA:s förmåga att samarbeta med kollegor. Hon hade tilldelats varningar och en erinran där landstinget påtalat hennes samarbetsproblem. Landstinget hade försökt lösa problemen genom att omplacera AMA vid flera tillfällen. Hennes djupa och långvariga samarbetssvårigheter hade gått ut över verksamheten och hon hade på den senaste arbetsplatsen bemött patienter på ett oacceptabelt sätt och som var till skada för verksamheten.
 

AMA hade vid sin placering på den senaste arbetsplatsen i augusti 2011 manuellt korrigerat tidsredovisningssystemet på ett sätt som innebar ett allvarligt åsidosättande av det förtroende som redovisningssystemet byggde på. AMA hade vidare misskött listningen av patienter och arbetsvägrat och obstruerat mot arbetsledningens ordergivning utan att ha haft några giltiga skäl till det.
 

Det hade sammanlagt varit fråga om sådant agerande och sådan misskötsamhet av så allvarlig natur att landstinget haft rätt att avskeda AMA.