Uppsägning och avsked

Ett anställningsavtal kan under vissa förutsättningar sägas upp av en arbetsgivare. Om behovet av arbetskraft minskas så kan arbetstagare sägas upp på grund av arbetsbrist. En misskötsam arbetstagare kan sägas upp på grund av personliga skäl eller om misskötsamheten är mycket grov, avskedas.

Personliga skäl och arbetsbrist

Uppsägningar som görs av orsaker som hänger ihop med en viss individ anses ha skett av personliga skäl. Arbetsbrist är ett tekniskt begrepp så syftar på uppsägningar då arbetsgivaren av någon anledning inte längre har behov av vissa anställda. Det kan vara av företagsekonomiska eller verksamhetsrelaterade skäl som gör att behovet av anställda minskat. Det kan också vara fråga om att en viss typ av anställningar inte länger behövs i organisationen. 

Saklig grund

Alla uppsägningar ska vara sakligt grundade. Arbetsbrist är normalt alltid saklig grund. Personliga skäl kan vara det, men det är arbetsgivaren som har bevisbördan. Det är ofta svårt att bedöma om det i ett visst fall finns saklig grund för uppsägning eller avskedande. Kontakta därför IKEM i god tid innan beslut fattas.

Uppsägningstid

Vid uppsägning av personliga skäl har den anställde rätt till uppsägningstid. Anställningen består under hela uppsägningstiden och arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande. Vid avskedande upphör anställningen omedelbart.

Avsked

Avskedande kan endast användas vid allvarliga fall av misskötsamhet. Som exempel kan nämnas misshandel på arbetsplatsen, stöld från arbetsgivaren och liknande.

Underrättelse och varsel

Både uppsägning av personliga skäl och avsked skall föregås av underrättelse till den anställde och varsel till facket. Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist skall föregås av MBL-förhandling.

(Observera att en enskild arbetstagare inte ska varslas, även om uttrycket ibland förekommer i dagligt tal)

Lag och avtal

Det finns mer information på undersidor till denna, där du kan läsa vad som gäller enligt lag vid uppsägning. Detta måste för många branscher kombineras med vad som gäller enligt kollektivavtal. För tjänstemän och enligt flertalet avtal på arbetarsidan tillämpas i regel lagens uppsägningstider. Kontrollera alltid uppsägningstiden i aktuellt kollektivavtal.

 

Till Blanketter för anställnings upphörande (du måste logga först för att få åtkomst till sidan)