Arbetsbrist -varselskyldighet för arbetsgivare

Inför en uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren. om ett visst antal arbetstagare ska sägas upp, varsla Arbetsförmedlingen. Observera att en enskild arbetstagare aldrig ”varslas”

Ett företag som avser att inskränka eller lägga ned driften måste vidta en rad olika åtgärder. Detta kan gälla enligt olika lagar, till exempel medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) eller lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (främjandelagen). Skyldigheter kan också finnas i kollektivavtal.

Ett exempel på vad du som är arbetsgivare måste tänka på är att skriftligt varsla Arbetsförmedlingen om företaget tänker genomföra en driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare. Detta gäller också om driftsinskränkningen under en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt blir minst 20. Antalet arbetstagare beräknas per län.

I stället för att varsla Arbetsförmedlingen, kan arbetsgivaren lämna en skriftlig underrättelse om att han påkallat förhandlingar (enligt medbestämmandelagen) om driftsinskränkningen. För underrättelsen gäller i huvudsak samma regler som för varsel, i fråga om tider och innehåll.

Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas:

  • minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
  • minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
  • minst sex månader i förväg, när fler än 100 arbetstagare berörs.
  • kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda. 
     

Syftet med varselreglerna är att Arbetsförmedlingen ska få tid att planera och vidta de åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för berörd personal.

Observ​era

I media blandas ofta begreppen varsel och uppsägning ihop. En arbetstagare ska efter genomförd MBL-förhandling sägas upp, något varslas till arbetstagaren är inte aktuellt..I samband med en uppsägning på grund av arbetsbrist så är varsel till Arbetsförmedlingen det enda varsel som krävs. Arbetstagare ska inte varslas och den fackliga organisationen ska få kännedom om de kommande uppsägningarna via MBL-förhandlingen och ska inte heller få något varsel

Andra varsel

  • Varsel förekommer också i andra sammanhang, se särskilda avsnitt om detta
  • Inför en uppsägning av personliga skäl eller avsked ska arbetstagarens fack varslas
  • Inför att en visstidsanställning, som varat i mer än tolv månader, ska upphöra ska arbetstagarens fack varslas
  • Om arbetsgivaren vill avbryta en provanställning utan att den övergår i en tillsvidareanställning ska arbetstagarens fack varslas