Arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvaret

Ansvaret för arbetsmiljön ligger i första hand på arbetsgivaren som ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön för de anställda är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Arbetstagaren är skyldig att delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa de regler som utarbetats för arbetsmiljön och använda skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som anvisats för arbetets utförande.
 

Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande reglerna om hur arbetsmiljön ska utformas och om ansvaret för arbetsmiljön. En grundtanke är att arbetsmiljökraven ska beaktas på ett tidigt stadium, redan vid planering av arbetslokaler och utrustning, teknik och arbetsmetoder. Hänsyn ska också tas till hur arbetstakt och arbetssätt inverkar på människan. 

Arbetsmiljölagstiftningen

Arbetsmiljölagen är en ramlag, som kompletteras och utvecklas av mer detaljerade regler i arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets (tidigare Arbetarskyddsstyrelsen) föreskrifter. Även om arbetsmiljölagen är en ramlag så innehåller den också konkreta regler som varje arbetsgivare måste känna till. Bland annat finns regler om samordning, skyddsombud och minderåriga i lagen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ges ut i Arbetsmiljöverkets författningssamling; AFS.

Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och utövar tillsyn arbetsmiljölagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till arbetsstället och att få del av upplysningar, handlingar och prov samt göra de undersökningar som behövs för tillsynen.

Arbetsmiljö i IKEMIA

IKEMIA är ett webbaserat system för ert arbetsmiljöarbete. Systemet tillhandahålls av AFA försäkring och är anpassat för IKEM:s medlemsföretag. Systemet är kostnadsfritt och finns även tillgängligt genom en app.

På sidan IKEMIA kan du läsa mer om systemet