Arbetsmiljöinspektion

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner av arbetsplatser. Huvudsakligen inriktas inspektionerna på att kontrollera om arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), om arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv är tillfredställande, även enskilda risker ses över, som vissa typer av maskiner.

Arbetsmiljöinspektion

Arbetsmiljöverket brukar anmäla sina besök i förväg, men det förekommer även att Arbetsmiljöverket kommer oanmälda. Normalt brukar, förutom inspektören och företrädare för arbetsgivaren, skyddsombudet eller en personalföreträdare delta i inspektionen.

Inspektionsmeddelande

En inspektion brukar avslutas med att inspektören muntligen redogör för hur denne uppfattat arbetsmiljön och om det finns några brister som måste åtgärdas. Om det finns brister återkommer Arbetsmiljöverket med ett inspektionsmeddelande, ungefär tre veckor från själva inspektionen.

Ett inspektionsmeddelande är inget formellt beslut. Det ska i stället ses som en uppmaning att åtgärda brister som uppmärksammats vid inspektionen. Det är viktigt att reagera och svara på inspektionsmeddelandet. Som arbetsgivare har du alltid möjlighet att föra en dialog med och påverka Arbetsmiljöverket i det skede då du fått inspektionsmeddelandet. Du kan naturligtvis även kontakta inspektören direkt  om det behövs. 

Föreläggande eller förbud

Om arbetsgivaren inte genomför de åtgärder som anges i ett inspektionsmeddelande eller om Arbetsmiljöverket inte tagit intryck av vad som framförts av arbetsgivaren som svar på inspektionsmeddelandet, kan Arbetsmiljöverket meddela ett föreläggande eller ett förbud. Föreläggande och förbud kan förenas med vite, ett av Arbetsmiljöverket på förhand fastställt bötesbelopp som en myndighet eller domstol kan döma ut om föreläggandet/ förbudet inte följs.

Arbetsmiljöinspektörens besök

Inspektören är myndighetsrepresentant som har statens uppdrag att kontrollera sitt område. Försök att få ett förtroendefullt diskussionsklimat, det  underlättar alltid. 

Acceptera inte reservationslöst myndigheternas krav, utan beskriv för inspektören vilka konsekvenser och kostnader kraven får för företaget. I diskussioner om problemet  kan det vara en idé att  föreslå egna lösningar som är enklare och billigare, men som ändå uppfyller kraven.

Ett annat tips är att be inspektören visa den lag- eller föreskriftstext som utgör underlag för kraven. Det kan nämligen finnas dispensmöjlighet även för tvingande regler.

Fråga vilka påföljder det kan bli om kraven inte följs. Glöm inte att föreläggande och förbud kan omprövas eller överklagas. Fråga även inspektören om hur överklagandet går till.

Arbetsmiljöverkets sanktionssystem

From 1 juli 2014 har antalet paragrafer med direkt sanktionsavgift utökats, vilket innebär att om kraven i dessa paragrafer inte följs får företaget en sanktionsavgift att betala. Totalt är ca 50 paragrafer aktuella för detta. I gengälld har alla paragrafer (ca 120 stycken) som tidigare var straffsanktionerade nu avkriminaliserats.

Mer information finns på sidan Sanktionsavgifter