Minderåriga

Arbetsgivare måste känna till de särskilda regler som gäller för arbetsgivare som ska anställa minderåriga. Till minderåriga räknas alla som ännu inte fyllt 18 år. Hur minderåriga får arbeta finns reglerat i arbetsmiljölagen (AML) kapitel 5 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Föreskrifterna reglerar både arbetstider och arbetsuppgifter och gäller för bland annat arbetsgivare, uppdragsgivare, och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete eller genomgå utbildning.

Även om den minderåriga arbetar oavlönad i familjens företag eller om en minderårig arbetar i arbetsgivarens hem med barnpassning eller hushållsarbete, gäller dessa regler.

Regler för arbetstid

En ungdom får börja arbeta det kalenderår då han eller hon fyller 16 år. Skolplikten ska också ha fullgjorts. Den som fyllt 13 år får arbeta, men då måste det vara lättare arbete som inte är skadligt för den minderårigas hälsa, utveckling eller skolgång. Den som inte fyllt 13 år får inte anlitas till arbete.

Arbetsuppgifter

Du som är arbetsgivare ansvarar för att se till att det råder goda arbetsförhållanden för den minderåriga. Det är ditt ansvar att se till att den minderåriga inte riskerar att råka ut för olycksfall, belastningsskador, överansträngning, extrema klimatförhållanden, skador från buller och vibrationer med mera.

I föreskrifterna finns en förteckning över riskfyllda arbetsuppgifter som inte är tillåtna för minderåriga såsom arbete där det finns rasrisk, arbete på hög höjd, arbete med djur, traktorer, motorredskap eller farliga ämnen. Om arbetsuppgiften däremot ingår i en lärarledd undervisning eller utförs av ungdomar som fullgjort sin gymnasieutbildning eller en likvärdig utbildning för uppgiften kan det vara tillåtet att utföra vissa av de angivna arbetsuppgifterna.

Undersökning, riskbedömning och medicinsk kontroll 

Du som arbetsgivare ska genomföra en undersökning och riskbedömning utifrån de arbetsuppgifter den minderåriga ska arbeta med samt den minderårigas ålder, fysiska och psykiska mognad och övriga förutsättningar. Om det avser en minderårig mellan 13 och 15 år ska bedömningen också omfatta om arbetet kräver stort ansvarstagande eller är fysiskt och psykiskt tungt. Denna undersökning och riskbedömning ska göras varje gång verksamheten ändras så att den minderårigas situation påverkas.

En arbetsgivare är skyldig att regelbundet göra medicinska kontroller av minderåriga om det behövs för att kunna bedöma risker beträffande den minderårigas säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling. Vid den medicinska kontrollen bör det ingå att bedöma den minderårigas mognad och andra eventuellt förekommande risktillstånd. Det kan handla om att bedöma om det finns en risk för till exempel överkänslighet vid allergi, diabetes eller epilepsi. När det gäller hur ofta den minderåriga ska kontrolleras bör arbetsgivaren rådgöra med den som utfört kontrollen. Den medicinska kontrollen ska vara kostnadsfri för den minderåriga.

Innan arbetet eller utbildningen påbörjas ska arbetsgivaren genomföra de eventuella åtgärder som behövs enligt riskbedömningen och utförd medicinsk kontroll. Det kan handla om att anpassa verksamheten, skapa nya rutiner eller att köpa in skyddsutrustning.

Informera så de minderåriga förstår

Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner på arbetsplatsen så att den minderåriga får en introduktion som omfattar vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka risker som kan finnas. Informationen till minderåriga bör anpassas till den ålder och mognad som den minderåriga har. Det är viktigt att den som har ansvaret för introduktion och handledning verkligen är säker på att den minderåriga förstått och tagit till sig informationen.
Skyddsombud på arbetsplatsen

Skyddsombud på arbetsplatsen ska alltid få reda på om en minderårig ska anställas. Skyddsombudet ska också få möjlighet att delta i den undersökning och riskbedömning som arbetsgivaren ska göra. Om det inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen ska det regionala skyddsombudet informeras istället. Om arbetsuppgifterna gäller yngre eller äldre barn ska föräldrar (vårdnadshavare) få information om arbetsuppgifterna, riskerna och vilka eventuella skyddsåtgärder som har ordnats.

Ensamarbete

Finns det risk för ett en minderårig kan råka ut för kroppsskada genom olycksfall eller stark psykisk påfrestning , får den minderåriga inte arbeta ensam. Det kan handla om kassahantering, öppna eller stänga arbetsplatser med mera. Det är riskbedömningen som avgör om det är tillåtet eller inte. Det finns också vissa arbetsuppgifter som är uppräknade i föreskriften som den minderåriga inte får utföra ensam. Regler om detta finns i föreskrifterna om ensamarbete (AFS 1982:3) och i förteckningen över riskfyllda arbetsuppgifter, bilaga 1 till AFS 2012:3.

Handledare ska känna till riskerna i arbetet

Det är av största vikt att den som är  handledare för minderåriga själv känner väl till riskerna i arbetet och vet hur man arbetar säkert. Det är också nödvändigt att  handledaren har den särskilda kunskap som behövs för att få den minderåriga att förstå riskerna. Dessutom måste handledaren ha tillräckligt med tid till sitt arbete som handledare. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur handledning ska gå till.

Kort sammanfattning

Yngre barn under 13 år
Grundregeln är att den som är under 13 år inte får arbeta. Arbetsmiljöverket kan dock efter ansökan av arbetsgivaren ge ett särskilt tillstånd för ungdomar under 13 år om det gäller att uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid reklam- och sportevenemang så länge som arbetsuppgifterna inte medför några risker för barnet eller hindrar dess skolgång. Barnets föräldrar (vårdnadshavare) måste i så fall ge sitt tillstånd till att barnet arbetar och till de arbetsuppgifter som barnet ska utföra. Barn under 13 år får också utföra lätt arbete i ett familjeföretag som inte har några anställda.

Äldre barn mellan 13 och 15 år
Den som går i grundskolan och är mellan 13 och 15 år får ha ett lätt och ofarligt arbete. Det kan till exempel vara enklare kontorsarbete, lättare arbete i affär som att plocka upp och märka varor, lättare restaurangarbete, som brickplockning, lättare trädgårdsarbete och paketering. Däremot får den som är mellan 13 och 15 år inte sälja varor som man måste ha viss ålder för att få köpa (t.ex. alkohol, snus eller tobak), utföra arbete som kräver stort ansvar eller som innebär fysiskt eller psykiskt tungt arbete. Barnets föräldrar (vårdnadshavare) ska ge sitt tillstånd till arbetet.

Äldre barn som jobbar

 • under skollov måste hinna vara ledig minst 4 veckor i sträck under skolfri tid.
 • under skollov får arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar i veckan.
 • får inte arbeta mellan klockan 20 och 06.
 • ska ha minst 30 minuters rast, om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme.
 • ska ha 14 timmar ledigt för nattvila och 36 timmars sammanhängande vila varje vecka. Veckovilan ska helst vara på helgerna.
 • under skolvecka får arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfridag och högst 12 timmar per skolvecka.
   

Ungdom som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår
Ungdomar får inte ha ett arbete som innebär särskilda risker. Arbetstiderna får inte hindra skolarbetet.

Ungdom som jobbar

 • får som huvudregel inte arbeta mellan klockan 22 och 06, eller mellan klockan 23 och 07. På vissa arbetsplatser kan denna tid förskjutas så att arbetspasset slutar senast klockan 24 och börjar tidigast klockan 05. Något arbete får dock inte utföras alls mellan klockan 24 och 05.
 • får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetsuppgifternas natur eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden istället vara högst 8 timmar per dag i genomsnitt under en sjudagarsperiod och veckoarbetstiden 40 timmar per vecka i genomsnitt under en period om fyra veckor.
 • ska ha minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme samt minst 36 timmars sammanhängande vila varje vecka. Veckovilan ska helst vara på helgerna.
 • ska ha minst 12 timmar ledigt för nattvila (dygnsvila). Dygnsvilan får förkortas till 11 timmar under vissa förutsättningar. Det är bland annat om det medför stor olägenhet för verksamheten om ungdomen inte kan arbeta enligt de ordinarie arbetspassen eller om arbete som består av flera arbetspass inom ett dygn och vart och ett av dem inte överstiger fyra timmar. I sådant fall måste kompenserande vila ges i omedelbar anslutning till arbetspassets slut.

Heltidsjobb

Äldre barn under 16 år
Den som är under 16 år och inte har fullgjort sin skolplikt får inte arbeta heltid.

Ungdom 16–17 år
Under det kalenderår man fyller 16 år får man börja arbeta heltid, men för att få börja arbeta måste man ha fullgjort skolplikten och gått ut årskurs nio.

18 år
För den som har fyllt 18 år gäller samma regler som för andra vuxna på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna kan nu innebära vissa risker som arbetstagaren behöver skyddas mot. Det är arbetsgivarens skyldighet att undersöka riskerna i arbetsmiljön och se till att de förebyggs.